پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر بازآموزی اسنادی بر سبك اسنادی عزت نفس عملكرد و استقامت در آن پس از شكست در یك آزمون مهارتی فوتبال

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی تاثیر بازآموزی اسنادی بر سبك اسنادی عزت نفس عملكرد و استقامت در آن پس از شكست در یك آزمون مهارتی فوتبال

باز آموزی اسنادی روشی است برای تغییر ادراک فرد درباره علل موفقیت و شکست.در یک دوره باز آزموزی،اسنادهای علی نامطلوب آزمودنیها اصلاح و اسنادهای علی مطلوب تر جایگزین آن ها می شود.تعداد تحقیقاتی که در آن ها اثر باز آموزی اسنادی بر عملکرد ورزیشی بررسی شده باشد،بسیار کم است.لذا هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیر یک دوره باز آموزی اسناد بر عملکرد و استقامت در آن پس از شکست در یک آزمون مهارتی فوتبال و نیز بر عزت نفس و سبک اسنادی آزمودنیها بود.فرض بر این بود که باز آموزی اسنادی باعث افزایش عملکرد،اسقامت،و عزت نفس شده و سبک اسنادی آزمودنیها سه بازیکن دلسرد از فوتبال(17،22و22ساله)بوند که موفقیت را به عوامل بیرونی و بی ثبات،و شکست رابه عوامل بیرونی و بی ثبات،وشکست را به عوامل کنترل ناپذیر و با ثبات نسبت می دادند.باز آموزی شامل 8جلسه(تقریبا 45دقیقه ای) بود که جلسه ی اول و هشتم به پیش آزمون و پس آزمون اختصاص داشت و در 6جلسه ی دیگر اسنادهای نامطلوب آزمودنیها شناسایی و اصلاح شد.نتایج نشان داد که بازآموزی اسنادی باعث افزایش عملکرد و استقامت در آن پس از شکست شده وسبک اسنادی آزمودنیها را تغییر داد؛اما در عزت نفس آن ها افزایش قابل ملاحظه ای پس از بازآموزی مشاهده نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 16

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی تاثیر بازآموزی اسنادی بر سبك اسنادی عزت نفس عملكرد و استقامت در آن پس از شكست در یك آزمون مهارتی فوتبال