پرسشنامه رایگان بررسی ارتباط فوبی اجتماعی باعزت نفس و مقایسه عزت نفس در افراد مبتلا و عادی

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی ارتباط فوبی اجتماعی باعزت نفس و مقایسه عزت نفس در افراد مبتلا و عادی

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط هراس اجتماعی با عزت نفس و مقایسه عزت نفس افراد مبتلا به هراس اجتماعی و افراد عادی انجام گرفته است. برای بررسی هدف این پژوهش نمونه ای به حجم 480 نفر از میان دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه شش ناحیه مشهد انتخاب شدند و آزمون های مورد نظر در این پژوهش بر روی آنها اجرا گردید. در تجزیه و تحلیل حجم نمونه به 428 نفر تقلیل یافت. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش عبارتند از: آزمون عزت نفس الیس پوپ. آزمون هراس اجتماعی. مقیاس عزت نفس. مقیاس خجالت. مقیاس اجتماعی. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد، هراس اجتماعی با عزت نفس همبستگی منفی معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان دادند كه عزت نفس گروه مبتلا به هراس در مقایسه با گروه عادی به طور معنی داری پایين تر است و مشخص شد در گروه دختران عزت نفس آزمودنی های مبتلا به هراس در مقایسه با آزمودنی های عادی به طور معنی داری پايین تر است و در حالیكه در گروه پسران چنین نیست.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی ارتباط فوبی اجتماعی باعزت نفس و مقایسه عزت نفس در افراد مبتلا و عادی