پرسشنامه رایگان بررسی ارتباط بین شدت افسردگی در اختلال استرس پس از سانحه با سن

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی ارتباط بین شدت افسردگی در اختلال استرس پس از سانحه با سن

يكي از انواع نوروزهاي بحراني كه به علت كثرت وقوع جنگهاي مختلف در دنيا به وقوع مي پيوندند،‌ واكنشهاي نوروتيكي (Neurotic Reaction) است كه در ميدان نبرد بروز كرده و فشارهايي را بر فرد وارد مي كند كه تحت عنون استرس جنگ (War Stress) ناميده مي شود و باعث ايجاد آسيب هاي رواني زيادي از جمله استرس پس از سانحه (Post traumatic stress disorder) مي گردد.

كاپلان سادوك (Kaplan Sadock, 1988) معتقدند كه برخي از افراد كه علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) را نشان مي دهند، ممكن است علائم اختلالات ديگر نظير اختلالات رواني با منشاء عضوي و يا اختلال عاطفي عمده را هم داشته باشند.

همچنين ساوت ويك و يهودا (Southwick Yehuda, 1991) معتقدند كه بسياري از سربازان جنگ كه دچار اختلال استرس پس از سانحه مربوز به جنگ هستند، احساس افسردگي با علائم مربوط به افسردگي دارند.

از آنجائيكه افسردگي يك بيماري شايع و مهم در اين بيماران بوده و شدت آن در گروههاي سني مختلف، متفاوت مي باشد،‌ بنابراين در تحقيق حاضر سعي شده، نشان داده شود بين شدت افسردگي در اختلال استرس پس از سانحه با سن ارتباط معني داري وجود دارد كه شدت اين افسردگي به وسيله تست يك (Beck) سنجيده شده است. بدين منظور ضرايب همبستگي بين گروههاي سني و افسردگي و همچنين نمودارهايي كه شدت افسردگي را در گروههاي سني نشان مي دهند در فصل چهارم ارائه گرديده است كه نتايج حاصل از آن بيانگر اين است كه در برخي از گروههاي سني (25 – 20 سال و 50 – 40 سال) شدت افسردگي در اين بيماران بيشتر است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی ارتباط بین شدت افسردگی در اختلال استرس پس از سانحه با سن