پرسشنامه رایگان بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی و سبک های فرزند پروری

تاریخ انتشار : 1 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی و سبک های فرزند پروری

در این پژوهش تعداد 175 نفر از معلمان شهرستان فراشبند با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق مقیاس سنجش عملکرد خانواده (FAD)، پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه سبک‌های فرزند پروری بامریند جمع آوری شد. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه‌ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، روش رگرسیون همزمان و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج این پژوهش نشان داد که جهت گیری مذهبی و سبک‌های فرزندپروری به طور تعاملی کارکرد خانواده را به صورت مثبت و معنادار پیش بینی می‌کند. همچنین تحلیل نتایج آزمون t نشان داد که مردان در کارکرد کلی خانواده بهتر از زنان بوده‌اند .مردان در سبک فرزند پروی استبدادی نمره بالاتری نسبت به زنان بدست آوردند، جهت گیری مذهبی درونی زنان بیشتر از مردان است و جهت گیری مذهبی بیرونی در مردان بیشتر از زنان است. با توجه به این نتیجه می‌توان چنین نتیجه گرفت که در جلسات خانواده درمانی می‌توان از دین و سبک‌های فرزندپروری به عنوان عاملی تأثیرگذار استفاده کرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی و سبک های فرزند پروری