پرسشنامه رایگان بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سبک های دلبستگی

تاریخ انتشار : 1 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سبک های دلبستگی

اهمیت روابط دلبستگی اولیه و نقش آن در هدایت رشد اجتماعی- هیجانی آتی فرد، به طور گسترده­ای در دهه­های اخیر به اثبات رسیده است.اینکه افراد با سبک­های مختلف دلبستگی، به گونه­ای متفاوت با موضوعات عاطفی در بزرگسالی برخورد می­کنند. با توجه به اینکه سبک­های دلبستگی ارتباط مستقیم با هوش هیجانی دارند، می­توان سبک‌های دلبستگی ناایمن را عامل کاهش یا رشد ناکافی هوش هیجانی دانست. لذا در این پژوهش بر آن بودیم تا اثربخشی آموزش هوش هیجانی را بر سبک­های دلبستگی بسنجیم. بدین منظور 30 نفر از دختران دانش­آموز شهر مشهد (15 نفر گروه کنترل، 15نفر گروه آزمایش) به روش نمونه­گیری دردسترس انتخاب شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه­ای آموزش دریافت کرد. برای سنجش تغییرات از پرسش­نامه­ هوش هیجانی بار- ان و پرسش­نامه سبک دلبستگی کالینز و رید استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس نشان دادکه آموزش هوش هیجانی در افزایش نمرات هوش هیجانی دخترانی که این مداخله را دریافت کرده­اند، اثربخش بوده است. همچنین آموزش هوش هیجانی در بهبود نمرات سبک دلبستگی دخترانی که این مداخله را دریافت کرده­اند اثربخش بوده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 11

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سبک های دلبستگی