پرسشنامه رایگان بررسي مقايسه اي معيارهاي انتخاب همسر در دانشجويان

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي مقايسه اي معيارهاي انتخاب همسر در دانشجويان

پژوهش حاضر به منظور شناخت و بررسي مقايسه اي معيارهاي انتخاب همسر دانشجويان دخترو پسر دانشگاه فردوسي مشهد انجام گرفت. نمونه مورد پژوهش با استفاده از روش تصادفي از بين دختران و پسران مجرد دانشگاه فردوسي مشهد در دامنه سني 18- 28 سال به تعداد 60 نفر انتخاب شدند . از اين 60 نفر نمونه ، تعدااد 30 نفر دختر و 30 نفر پسر بودند .

شيوه گردآوري داده ها را روش كتابخانه اي ، از راه بررسي كتابهاي گوناگون در خصوص موضوع تحقيق و ديگري روش ميداني ، از راه اجراي پرسشنامه ي محقق ساخته براي تعيين مقايسه اي معيارهاي انتخاب همسر در دانشجويان دختر و پسر تشكيل مي دهد. روش پژوهش از نوع توصيفي است و از شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي نظير آزمون براي تحليل داده ها استفاده شده است . نتيجه آزمون فرضيه بدين صورت بدست آمد كه بين معيارهاي همسر در دختران و پسران از نظر اهميت تفاوت معناداري وجود دارد به جز در عوامل شناختي واحتماعي كه نظر هر دو گروه يكسان مي باشد . به عبارتي انتخاب همسر تحت تاثير عوامل متعددي مي باشد كه چنانچه اين عوامل ناديده گرفته شود ، رضايتمندي كامل از زندگي زناشويي براي زوجين حاصل نخواهد شد .

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي مقايسه اي معيارهاي انتخاب همسر در دانشجويان