پرسشنامه رایگان بررسي سطح دلبستگي ناايمن در متقاضيان جراحي

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي سطح دلبستگي ناايمن در متقاضيان جراحي

هدف اين پژوهش بررسي دلبستگي نا ايمن در متقاضيان جراحي زيبايي است.دلبستگي مقوله ايست كه در كيفيت روابط با ديگران نقش مهمي را ايفا مي كند .مي تواند تعيين كننده و پيش بيني نحوه اي باشد كه فرد با افراد مهم زندگي خود و سايرين ارتباط برقرار مي كند.عمل هاي زيبايي با ايجاد بهبود در ظاهر فرد باعث مي شوند كه فرد احساس عزت نفس كرده و در ايجاد رابطه با ديگران كمتر دچار مشكل شود.دلبستگي در اين پژوهش با مقياس دلبستگي كولينزوريد(RAAS) بر روي يك نمونه 40 نفري از متقاضيان جراحي زيبايي كه به كلينيك هاي زيبايي در شهر مشهد مراجعه كرده بودند سنجيده شد.داده ها با شاخص هاي آماري ميانگين، ميانه، واريانس ،انحراف معيار و آلفاي كرونباخ بررسي شد.كه در اين مقياس افراد متقاضي جراحي زيبايي نمره بالاتر از حد متوسط داشتند.(Mean=17.004)

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي سطح دلبستگي ناايمن در متقاضيان جراحي