پرسشنامه رایگان بررسي رابطه عزت نفس با پايگاه هاي هويت

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي رابطه عزت نفس با پايگاه هاي هويت

در پژوهش حاضر رابطه بين عزت نفس و هريك از پايگاه هاي هويت مورد بررسي قرارگرفته است. تا به حال در اين زمينه چندين پژوهش انجام شده است. در اين پژوهش ما نمونه اي به حجم 50 نفر انتخاب كرده ايم و جامعه مورد تحقيق دانشجويان دانشگاه پيام نور كاشمر به حجم تقريبا 1200نفر مي باشد. روش پژوهش همبستگي است و براي نمونه گيري از روش خوشه اي استفاده شده است.

روش هاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش روش همبستگي پيرسون است كه براي بررسي رابطه بين متغير هاي مختلف استفاده شده است. و آزمون Tبراي بررسي معناداري تفاوت بين ميانگين ما مورد استفاده قرار گرفته است.

آزمون مورد استفاده در اين پژوهش عبارتنداز: پرسش نامه هويت ملي و مذهبي كه محقق ساخته است داراي 20 سوال مي باشد و آزمون بعدي آزمون عزت نفس آيزنك است داري 30سوال(بلي، خير) كه نمره عزت نفس آزمودني را مشخص كند.

نتايج پژوهش حاضر فرضيه اصلي پژوهش را درارتباط با پايگاه هاي ( ملي و مذهبي) به اثبات رساند و رابطه ي معناداري وجود داشت. در مورد بقيه فرضيه ها شرح كامل آن در فصل چهارم به تفصيل آمده است.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي رابطه عزت نفس با پايگاه هاي هويت