پرسشنامه رایگان بررسی اثر بخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمانهای معنوی مذهبی در افزایش رضایتمندی زناشویی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اثر بخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمانهای معنوی مذهبی در افزایش رضایتمندی زناشویی

نوشته های تخصصی جدید حاکی از آن است که بسیاری از مراجعین را فقط در صورتی می توان با موفقیت مداوا کرد که به مسایل معنوی آنها به صورت دقیق و حساس پرداخته شود. این پژوهش بعد معنویت در خانواده را مورد بررسی قرار می دهد. برای ا ین منظور از روش بخشودگی مبتنی بر درمانهای معنوی -مذهبی استفاده شده است. این مدل مبتنی بر روش ورثینگون بوده که بر روی دو زوج ایرانی انجام شده است. مدل درمانی شامل ۹ جلسه بوده و اثر بخشی این روش را در ارتقای رضایتمندی زناشویی ، کاهش تعارضات خانواده و ارتقای عملکرد سالم خانواده مورد بررسی قرار داده است.روش مطالعه شبه تجربی تک موردی بوده و از بین طرحهای تک موردی نیز از طرح خط پایه چند گانه استفاه شد.نتیجه تحقیق نشان داد که استفاده از روش بخشودگی مبتنی بر درمانهای معنوی – مذهبی باعث افزایش رضایتمندی زناشویی ، کاهش تعارضات خانواده و ارتقای عملکرد سالم خانواده در این دو زوج شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اثر بخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمانهای معنوی مذهبی در افزایش رضایتمندی زناشویی