پرسشنامه رایگان بررسي اثر بخشي روش بخشودگي مبتني بر درمانهاي معنوي مذهبي در افزايش رضايتمندي زناشويي

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي اثر بخشي روش بخشودگي مبتني بر درمانهاي معنوي مذهبي در افزايش رضايتمندي زناشويي

نوشته هاي تخصصي جديد حاكي از آن است كه بسياري از مراجعين را فقط در صورتي مي توان با موفقيت مداوا كرد كه به مسايل معنوي آنها به صورت دقيق و حساس پرداخته شود. اين پژوهش بعد معنويت در خانواده را مورد بررسي قرار مي دهد. براي ا ين منظور از روش بخشودگي مبتني بر درمانهاي معنوي -مذهبي استفاده شده است. اين مدل مبتني بر روش ورثينگون بوده كه بر روي دو زوج ايراني انجام شده است. مدل درماني شامل 9 جلسه بوده و اثر بخشي اين روش را در ارتقاي رضايتمندي زناشويي ، كاهش تعارضات خانواده و ارتقاي عملكرد سالم خانواده مورد بررسي قرار داده است.روش مطالعه شبه تجربي تك موردي بوده و از بين طرحهاي تك موردي نيز از طرح خط پايه چند گانه استفاه شد.نتيجه تحقيق نشان داد كه استفاده از روش بخشودگي مبتني بر درمانهاي معنوي – مذهبي باعث افزايش رضايتمندي زناشويي ، كاهش تعارضات خانواده و ارتقاي عملكرد سالم خانواده در اين دو زوج شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 17

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي اثر بخشي روش بخشودگي مبتني بر درمانهاي معنوي مذهبي در افزايش رضايتمندي زناشويي