پرسشنامه رایگان افسردگی بک – فرم کوتاه

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه

Beck Depression short Inventory (BDI-S)
در این پرسشنامه 13 گروه سوال وجود دارد و هر گروه بیان کننده حالتی در فرد است . عبارت های هر گروه را به دقت بخوانید سپس عبارتی را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند، یعنی آن چه را که در زمان اجرای تست احساس می کنید. سپس دور عدد مقابل آن عبارت یک دایره بکشید.
1)      
3. آن قدر غمگین یا بدبختم که دیگر تحملش را ندارم.
2. همیشه غمگین یا گرفته ام و نمی توانم خود را از این وضع خلاص کنم.
1. من غمگین یا گرفته ام
0. من غمگین نیستم.
2)      
3. من احساس می کنم که به آینده امیدی نیست و اوضاع بهتر نخواهد شد.
2. من احساس می کنم هیچ امیدی به آینده ندارم.
1. من نسبت به آینده مایوسم
0. من نسبت به آینده بدبین یا مایوس نیستم.
3)      
3. من احساس می کنم شخصی شکست خورده ام.
2. من هر چه به گذشته می نگرم چیزی جز شکست نمی یابم.
1. من احساس می کنم بیش از یک شخص متوسط در زندگی با شکست مواجه شده ام.
0. من خود را شکست خورده نمی دانم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه  افسردگی بک (Beck)

در هر بند تعدادی جمله ارائه شده است . همه جملات هر بند را به دقت بخوانید و جمله ای را که احساس فعلی شما را بهتر منعکس می کند ، با علامت زدن مشخص کنید .

1)      

خود را غمگین احساس نمی کنم.

 

خود را دل گرفته یا غمگین احساس می کنم .

 

خود را همیشه دل گرفته یا غمگین احساس می کنم و نمی توانم به حالت عادی برگردم .

 

به قدری خود را غمگین یا بی نشاط احساس می کنم که ناراحت می شوم .

 

به قدری خود راغمگین یا بی نشاط احساس می کنم که تحملش را ندارم .

 

2)      

نسبت به آینده ، بدبینی یا نا امیدی خاصی ندارم .

 

نسبت به آینده نا امید نیستم .

 

احساس می کنم که هیچ امیدی به آینده ندارم.

 

احساس می کنم که هرگز نخواهم توانست مشکلات را تحمل کنم .

 

احساس می کنم که آینده ناامید کننده است .

 

3)      

احساس نمی کنم که شکست خورده ام .

 

احساس می کنم که شکست خورده تر از نصف مردم هستم

 

احساس می کنم که کارهای باارزش و معنی دار بسیار کمی انجام داده ام .

 

وقتی به گذشته نگاه می کنم ، غیر از شکست های زیاد ، چیز دیگری نمی بینم .

 

احساس می کنم شخص کاملا شکست خورده ای هستم .

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج