پرسشنامه رایگان اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی

تاریخ انتشار : 26 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی
Test Anxiety Inventory. By: Carver.charled.S & Scheier.Michael.F


قبل از یک امتحان دشوار ، سعی کنید آزمون زیر را انجام دهید . اگر این کار برایتان دشوار است ، تصور کنید که قرار است در یک امتحان دشوار شرکت کنید و پس از تثبیت این تصور، بر اساس مقیاس زیر به گویه های زیر پاسخ دهید.
1= این جمله وضعیت مرا به هیچ عنوان توصیف نمی کند.
2= وضعیتی که در این جمله توصیف شده است چندان قابل توجه نیست .
3= وضعیتی که در این جمله توصیف شده است معتدل است.
4= وضعیتی که در این جمله توصیف شده است شدید است.
5= وضعیتی که در این جمله توصیف شده است بسیار شدید است؛ این جمله وضعیت مرا به خوبی توصیف می کند.
– احساس می کنم قلبم به شدت می تپد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی