پرسشنامه رایگان ارتباط بين ميزان معنويت، افسردگی و اميد به زندگی در بيماران سرطانی مرد

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه ارتباط بين ميزان معنويت، افسردگی و اميد به زندگی در بيماران سرطانی مرد

معنويت يكي از مفاهيم بنيادي در زندگي است. كه با ايجاد معنا وهدف در زندگي به عنوان رويكردي مهم در ارتقا سلامت عمومي ، كيفيت زندگي و ارائه اميد و هدف در نظر گرفته مي شود. ار طرفي بيماري مزمني چون سرطان به عنوان يك بيماري فلج كننده در جامعه تلقي مي شود و فرد متعاقب تشخيص آن نه تنها دچار اضطراب و افسردگي ناشي از ترس غيرواقعي از مرگ و كاهش انرژي اجتماعي مي گردد بلكه ممكن است بر زندگي معنوي او نيز تاثيري ناكارآمد داشته باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين ميزان معنويت، افسردگي و اميد به زندگي در بيماران سرطاني مرد انجام شده است. در اين پژوهش 60 بيماربالاي 20 سال مراجعه كننده به مركز تخصصي راديوتراپي انكولوژي رضا (ع) و بيمارستان اميد شهر مشهد به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.

اطلاعات از طريق پرسشنامه هاي پرسشنامه ي سلامت معنوي پولوتزين و اليسون، سياهه افسردگي بك و پرسش نامه اميد اشناي در جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها توسط آزمونt مستقل و ضريب همبستگي پيرسون انجام گرديد. اين پژوهش از نوع همبستگي توصيفي است. نتايج به دست آمده نشان داد كه ميزان سلامت معنوي در تمام بيماران متوسط و بالا بود بين ميزان معنويت و اميد به زندگي (p=.002( ارتباط معناداري وجود داشت و بين ميزان معنويت و افسردگي ارتباط منفي وجود داشت كه اين رابطه معنا داري نبود بين ميزان افسردگي و اميد به زندگي ارتباط معكوس معناداري (p=.001( وجود داشت با توجه به نتايج به دست آمده مي توان نتيجه گرفت كه ضرورت تقويت بعد سلامت معنوي در اين بيماران حائز اهميت است چرا كه اين عامل با افزايش اميد و كاهش افسردگي ارتباط دارد. اين نكته كليدي در كشوري چون ايران كه با باورهاي فكري ، فرهنگي و مذهبي عجين است مي تواند با طراحي برنامه هاي مراقبتي – درماني براي اين بيماران مورد توجه قرار گيرد.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارتباط بين ميزان معنويت، افسردگی و اميد به زندگی در بيماران سرطانی مرد