پرسشنامه رایگان احساس مثبت به همسر

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

کی.دانیل. الری، فرانسیس فینچام ، و هیلاری ترکویتز

Positive Feeling Questionnaire (PFQ)

در زیر 17 پرسش درباره احساس های گوناگون زن و شوهرها (و نامزدها) نسبت به هم آمده است. به هر یک از آن ها با توجه به احساس کلی خود طی چندماه گذشته پاسخ دهید . رتبه یا نمره ای که انتخاب می کنید باید نشان دهنده احساس واقعی شما باشد، نه احساسی که باید نسبت به همسر خود داشته باشید و یا دلتان می خواهد نسبت به او داشته باشید .

لطفا به هر سوال با انتخاب بهترین نمره ای که نشان دهنده احساس کلی شما در چندماه گذشته است ، پاسخ دهید . برای هر سوال فقط یک نمره انتخاب کنید .

1= فوق العاده منفی

2= نسبتا منفی

3= کمی منفی

4= خنثی یا بی تفاوت

5= کمی مثبت

6= نسبتا مثبت

7= فوق العاده مثبت

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه احساس مثبت به همسر