پرسشنامه رایگان اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر خودنظم بخشی بر افزايش صميميت

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر خودنظم بخشی بر افزايش صميميت

هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي زوج درماني گروهي مبتني بر خودنظم بخشي بر افزايش صميميت زناشويي بود. اين پژوهش با بهره گيري از مباني تئوري خودنظم بخشي، به منظور ارتقاء صميميت بين زوج ها طراحي شده است. محتواي اساسي زوج درماني مبتني بر خودنظم بخشي اين است كه خود زوج ها (نه درمان گر)، تغييرات طولاني مدتي را در رابطه شان ايجاد كنند. جامعه ي آماري اين پژوهش عبارت بود از زوج هاي مراجعه كننده به منظور دريافت خدمات مشاوره و روان درماني در حوزه ي مسائل زناشويي به كلينيك روان شناسي دانشگاه فردسي در زمستان 1388 و بهار 1389. نمونه شامل 8 زوج بود كه در دو گروه آزمايش و كنترل گمارده شده و گروه آزمايش، 5 جلسه گروهي زوج درماني مبتني بر خودنظم بخشي را دريافت نمودند. يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد زوج درماني گروهي مبتني بر خودنظم بخشي موجب افزايش معنادار صميميت دريافتي (فرضيه ي اصلي)، صميميت عاطفي، جنسي، عقلاني و تفريحي در مقايسه با گروه كنترل شده، اما بر صميميت انتظاري تأثيري نداشت (فرضيه ي فرعي الف). همچنين مشخص شد كه جنسيت آزمودني ها تأثيري بر ميزان اثربخشي زوج درماني مبتني بر خودنظم بخشي نداشت (فرضيه ي فرعي ب). به علاوه اين شيوه ي درماني موجب كاهش معنادار فاصله ي بين صميمت دريافتي و صميميت انتظاري گروه آزمايش، در مقايسه با گروه درمان شد (فرضيه ي فرعي ج). نتيجه گيري نهايي اين است كه زوج درماني گروهي مبتني بر خودنظم بخشي مي تواند شيوه اي مؤثر در ارتقاءصميميت زناشويي بوده و درمان گران و مشاوران در حوزه ي زوج درماني مي توانند با به كارگيري فراصلاحيت هاي خودنظم بخشي به درماني كوتاه مدت و مؤثر دست يابند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر خودنظم بخشی بر افزايش صميميت