پرسشنامه رایگان اثر بخشی برنامه آموزش كنترل توجه در كاهش سوگيری توجه نسبت به محرك های وسواس اجبار و كاهش شدت علايم وسواس

تاریخ انتشار : 1 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه اثر بخشی برنامه آموزش كنترل توجه در كاهش سوگيری توجه نسبت به محرك های وسواس اجبار و كاهش شدت علايم وسواس

اختلال وسواس فکری عملی یکی از اختلالات روانی است که معمولاً دوره مزمنی دارد، مگر اینکه مورد درمان قرار بگیرد. مطالعات بسیاری نشان می­دهد که عوامل شناختی، بخصوص سوگیری توجه به اطلاعات تهدید کننده، نقشی اساسی در بروز و تداوم OCD ایفا می­کند. پژوهش حاضر شامل سه مطالعه بود که در مطالعه اول رابطه بین اضطراب، افسردگی و وسواس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه اول نشان داد که افزایش در وسواس افزایش در میزان افسردگی را فرای اثر اضطراب پیش­بینی می­کند. در مطالعه دوم، رابطه سوگیری توجه به محرک­های وسواسی با علائم اضطراب و افسردگی این بیماران مورد بررسی قرار گرفت و عملکرد 30 فرد دارای نشانه­ های OCD (میانگین سن= 24 و انحراف استاندارد= 45/4) (با شدت نشانه ­هایی در حد بالینی یا شبه بالینی) با 30 آزمودنی گروه کنترل (میانگین سن= 24/66 و انحراف استاندارد= 2/24) در آزمون استروپ هیجانی برای محرک­های وسواسی مقایسه شد. نتایج بدست­آمده از تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که افراد وسواسی در مقایسه با گروه کنترل سوگیری توجه بیشتری به محرک­های مربوط به وسواس نشان دادند. همچنین سوگیری به محرک­های وسواسی با میزان اضطراب و افسردگی آزمودنی­ها، رابطه معناداری نداشت. مطالعه سوم به بررسی اثربخشی نوعی مداخله شناختی رایانه­­ای کوتاه­مدت، با هدف کاهش سوگیری توجه به محرک­های وسواسی در افراد وسواسی، اختصاص داشت. شرکت كنندگان n=30 که همگی افراد وسواسی مطالعه دوم بودند، در دو گروه آزمایشی و کنترل­نما جای داده شدند و بر روی همه آنها پیش ­آزمون، پس­ آزمون و آزمون پیگیری انجام شد. نتایج نشان داد که برنامه آموزش کنترل توجه با کاهش سوگیری توجه به محرک­های وسواسی هم در پس ­آزمون و هم در آزمون پیگیری همراه بود اما اثر آن در کاهش میزان وسواس، تنها در دوره پیگیری معنادار بود. نتایج در ارتباط با پژوهش­های پیشین و کاربرد آنها در حیطه ­های مختلف بحث شده است.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثر بخشی برنامه آموزش كنترل توجه در كاهش سوگيری توجه نسبت به محرك های وسواس اجبار و كاهش شدت علايم وسواس