پرسشنامه رایگان اثر بخشي گروه درماني شناختي – انسانگرايانه بر افزايش عزت نفس و رضايت از زندگي زنان متاهل

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه اثر بخشي گروه درماني شناختي – انسانگرايانه بر افزايش عزت نفس و رضايت از زندگي زنان متاهل

رضایتمندی ، بستر موفقیت و کامیابی است . هیچ انسان موفقی نیست که از هنر رضایت از زندگی بر خوردار نباشد. همچنین همبستگی مثبتی میان عزت نفس سالم و بسیاری از ویژگیهای دیگری که روی موفقیت و خوشبختی تاثیر دارد، وجود دارد . بنابراین با توجه به اهمیتی که عزت نفس و رضایت از زندگی در تمامی جهات زندگی ، به خصوص در رشد و تکامل انسان دارد، در این پژوهش فرض بر این شد ، درمان شناختی – انسانگرایانه که به رشد و تعالی انسان توجه دارد و به وسیله آموزش مهارت هایی مراجع را توانمند می کند ، می تواند اثربخشی معناداری بر افزایش عزت نفس و رضایت از زندگی داشته باشد. برای آزمودن این فرضیه ها، از زنانی که به کلینیک روانشناختی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه می کردند، به صورت نمونه‌گیری در دسترس، 16نفر که دارای عزت نفس پایین و عدم رضایت از زندگی بودند، انتخاب شدند. این افراد به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند و آزمون عزت نفس(آیزنگ) و رضایت از زندگی(دینر و همکارانش) از هر دو گروه گرفته شد. سپس برای گروه آزمایش 8جلسه گروه درمانی با رویکرد شناختی – انسانگرایانه اجرا گردید و بعد از اتمام جلسات مجددا آزمون ها از هر دو گروه گرفته شد وبعد از یک ماه مجددا آزمون ها تکرار شد . نتایج نشان داد عزت نفس گروه آزمایش از جلسه پيش آزمون تا جلسه پیگیری، افزایش معنادار(000/0= p) داشته است. همچنین میزان رضایت از زندگی از جلسه پيش آزمون تا جلسه پیگیری افزایش معنادار(001/0 = p ) داشته است. این نتایج توسط پژوهش های دیگر مبنی بر آموزش مهارت های ارتباطی و ذهنی و رشد وتعالی خود ، حمایت می شود .

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثر بخشي گروه درماني شناختي – انسانگرايانه بر افزايش عزت نفس و رضايت از زندگي زنان متاهل