پرسشنامه رایگان اثر بخشي درمان شناختي – رفتاری

تاریخ انتشار : 30 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه اثر بخشي درمان شناختي – رفتاری

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای بر کاهش نشانه‌های اضطرابی و بهبود نظم‌جویی شناختی هیجانی نوجوانان بود. روش پژوهش از نوع کاربردی و شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آ»اری این پژوهش شامل 24 نفر، (برای هر گروه یعنی گروه آزمایشی و گروه کنترل) از نوجوانان بودند. این نوجوانان به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه آزمایش، ده جلسه درمان شناختی – رفتاری واحد پردازه‌ای دریافت کرده، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار گردآوری اطلاعات، مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان و پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجانی (CERQP) بود. در این پژوهش از تحلیل کوواریانس چند متغییری (Mancova) براساس  نرم افزار SPSS  استفاده شد. نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای به طور معناداری میزان اضطراب در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معنا داری کاهش (P<0/001) داد. همچنین نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای منجر به بهبود راهبردهای ناسازگارانه و ارتقا راهبردهای سازگارانه گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. نتیجه گیری: به این ترتیب درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای در کاهش میزان و نشانگان اختلالات اضطرابی و بهبود نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان در مقایسه با دیگر درمان ها از اثربخشی بیشتری برخوردار است. همچنین اثرات مثبت درمانی آن بیش از سایر درمان هاست و پس از اتمام درمان، ادامه پیدا می کند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثر بخشي درمان شناختي – رفتاری