پرسشنامه رایگان اثربخشی واقعیت درمانی

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه اثربخشی واقعیت درمانی

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیّت زندگی، استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان دهانه رحمانجام شد. روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30 نفر از زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم مراجعه‌کننده به مراکز درمان سرطان شهر کاشان بود که 15 نفر در گروه‌ آزمایش و 15 نفر در گروه گواه گمارش شدند. اعضاي گروه‌ آزمایش تعداد 12 جلسه واقعیت‌درمانی به شیوه گروهي را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله، پرسشنامه کیفیت زندگی  SF-36و پرسشنامه Dass-21 توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج: نتایج تحليل كوواريانس نشان داد که در پس آزمون، نمره کیفیت زندگی آزمودنی‌های گروه‌ واقعیت‌درمانی نسبت به آزمودنی‌های گروه گواه، افزایش و نمرات استرس و افسردگی آن‌ها، کاهش معناداری داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که واقعیت‌درمانی گروهی باعث افزايش کیفیّت زندگی و کاهش استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم مي‌شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثربخشی واقعیت درمانی