پرسشنامه رایگان تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی

این پرسشنامه شامل ۱۸۷ سوال می باشد و با هدف بررسی و مقایسه تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و دانش آموزان عادی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی

پرسشنامه رایگان سنجش نگرانی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سنجش نگرانی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه حل مساله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی و نیز بررسی نقش متغیرهای نگرانی، عزت نفس، توان تصمیم گیری و کانون کنترل در ارتباط بین شیوه حل مساله و افسردگی بوده است. در این مطالعه تعداد ۸۸ نفر ( ۲۱ مرد و ۶۷ زن ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمودنیها شامل دو گروه بیماران افسرده ( ۴۵ نفر) و افراد عادی ( ۴۳ نفر) بودند. وسایل سنجش مورد استفاده در این تحقیق آزمون افسردگی بک، مقیاس خودسنجی افسردگی، PSWQ (برای سنجش نگرانی)، مقیاس کانون کنترل درونی- بیرونی راتر، مقیاس توان تصمیم گیری و مقیاس عزت نفس بوده است. جهت بررسی وتحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس، تحلیل کواریانس، ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی سهمی، تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که بین افراد افسرده و عادی تفاوتهای معناداری در شیوه حل مساله وجود دارد و افراد افسرده در موقعیت های مساله زا بیشتر از شیوه های ناکارآمد حل مساله استفاده می کند. شیوه حل مساله در افراد افسرده با نگرانی و عزت نفس آنها ارتباط دارد و افراد افسرده نسبت به افراد عادی به طور معناداری نگرانی بیشتری تجربه می کند و عزت نفس پایین تری دارند. از دیگر یافته های پژوهش حاضر این است که توان تصمیم گیری افراد افسرده به طور معناداری کمتر از افراد عادی است و اینکه شیوه حل مساله افراد با کانون کنترل آنها رابطه دارد و افراد افسرده نسبت به گروه عادی در جهت یابی نسبت به مشکلات بیشتر ( بیرونی) هستند. همچنین مشخص شد که از بین عوامل شناختی- رفتاری دخیل در افسردگی از جمله: شیوه حل مساله، نگرانی، عزت نفس، توان تصمیم گیری و کانون کنترل، شیوه حل مساله از مهمترین عوامل پیش بین افسردگی است. چنانکه رگرسیون چند متغیره و سلسله مراتبی نشان می دهد شیوه حل مساله به تنهای ۶۸/۰ واریانس افسردگی را پیش بینی می نماید. چگونگی استفاده از یافته های حاضر در درمان و مداخلات درمانی مربوط به افسردگی بطور کامل در فصول مربوطه مورد بحث قرار گرفته است

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سنجش نگرانی

پرسشنامه رایگان کاربرد تکنولوژی آموزشی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کاربرد تکنولوژی آموزشی

چکیده:

فصل اول این پژوهش به بیان مسئله و مشکلی که باعث نوشتن چنین پژوهشی شد اختصاص داده شده است. مسائل مورد بحث در این فصل عبارتند از: جنبه های کار عملی و اینکه از فارغ التحصیلان این رشته چه انتظاراتی می رود، یادگیری و نقشی که وسائل کمک آموزشی می توانند در آن ایفا کنند و اهمیت آموزش در رشته روانشناسی.

فصل دوم دارای دو بخش است که در بخش اول سعی شده تا جنبه های مختلف روانشناسی بالینی در شکل کلاسیک آن، فعایتهای بالینی که در حوزه های مختلف انجام می شود،‌ مراکز استخدامی عمده و … برای دانشجویان این رشته روشن شود و یک پیش زمینه اطلاعاتی در مورد رشته تحصیلیشان و انتظاراتی که از آنها توقع می رود،‌ در اختیار می گذارد. در بخش دوم فصل مذکور به معرفی وسائل کمک آموزشی که می تواند مورد استفاده بیشتری در این رشته داشته باشد و نقش آنها در آموزش پرداخته می شود.

فصل سوم به معرفی روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش یعنی روش زمینه یابی می پردازد و همچنین به معرفی آزمودنیها و چگونگی گزینش آنها و روش جمع آوری اطلاعات مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل چهارم یافته های تحقیق به صورت جدولهایی با ذکر مواردی از قبیل میانگین پاسخها برای هر سوال در پرسشنامه، فراوانی هر کدام از گزینه ها در هر سوال، درصد این فراوانیها نسبت به کل و همچنین درصد فراونی تجمعی ارائه شده است. در ذیل هر جدول یک توصیف نسبت به جدول بیان شده است.

فصل پنجم با توجه به جدولها، توصیفهای مندرج در فصل چهارم همچنین با توجه به سوالهای پژوهشی این پایان نامه تفسیر و توصیفهای بیشتری نسبت به هر سوال ارائه شده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کاربرد تکنولوژی آموزشی

پرسشنامه رایگان تست خودشناسی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تست خودشناسی

در این پرسشنامه ۴۰ سوال مطرح می شود که اکثر مردم در زندگی خود با آنها روبرو می شوند.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تست خودشناسی

پرسشنامه رایگان اختلالات رفتاری کودکان شنوا و ناشنوا

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان شنوا و ناشنوا

این پرسشنامه شامل ۳۰ سوال می باشد و با هدف بررسی ارزشهای اجتماعی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان شنوا و ناشنوا

پرسشنامه رایگان تشخیص اختلال خوردن

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تشخیص اختلال خوردن

چکیده:

مطالعه حاضر با اهداف تعیین میزان شیوع اختلالات خوردن در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان های شهر تهران در مورد یک نمونه ۳۱۰۰ نفری انجام شد. روش پژوهش زمینه یابی دو مرحله ای شامل غربال کردن یک نمونه بزرگ از نوجوانان ۱۵-۱۸ ساله و سپس تشخیص اختلالات خوردن با استفاده از پرسشنامه تشخیص اختلال خوردن بود. بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه شامل ۹۰/۰% بی اشتهای روانی، ۲۳/۳% پراشتهایی روانی و ۶۳/۶% سندرم خفیف اختلال خوردن بود. میزان شیوع پر اشتهای روانی بیشتر از بی اشتهایی روانی و میزان شیوع سندرم خفیف اختلال خوردن بیشتر از سندرم کامل بود. بین بی اشتهایی روانی و پراشتهایی روانی و سندرم خفیف اختلال خوردن و میزان رضایت از بدن ارتباط معناداری وجود داشت. همچنین بین پراشتهایی روانی و تحصیلات مادر؛ سندرم خفیف اختلال خوردن و شغل پدر ؛ و سندرم خفیف اختلال خوردن و وضعیت شغلی مادر ارتباط معنا داری وجود داشت. با این حال، بین میزان تحصیلات والدین ، وضعیت شغلی والدین، و سایر اختلالات خوردن ارتباط معنادار وجود نداشت. بین ترتیب تولد و اختلالات خوردن نیز ارتباط معناداری مشاهده نشد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تشخیص اختلال خوردن

پرسشنامه رایگان تهیج پذیری جنسی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تهیج پذیری جنسی

این پرسشنامه شامل ۵۰ سوال می باشد و با هدف بررسی تاثیر میزان رضامندی و تهیج پذیری جنسی بر میزان رضامندی زناشویی و مقوله های آن در زنان دانشجو طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تهیج پذیری جنسی

پرسشنامه رایگان بررسی شخصیت تیپ A در بیماران مبتلا به زخم معده

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی شخصیت تیپ A در بیماران مبتلا به زخم معده

این پرسشنامه شامل ۵۰ سوال می باشد و با هدف بررسی شخصیت تیپ A در بیماران مبتلا به زخم معده طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی شخصیت تیپ A در بیماران مبتلا به زخم معده

پرسشنامه رایگان ابراز وجود

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ابراز وجود

چکیده:

از بین ۵۰ تن دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی مشهد که به دلیل عدم قاطعیت و کمرویی برای شرکت در برنامه درمانی آموزش ابراز وجود مراجعه کرده بودند سی نفر بطور تصادفی انتخاب گردیدند. آنها با استفاده از مصاحبه بالینی ساخت یافته برای بی کفایتی اجتماعی، پرسشنامه ابراز وجود، دستگاه بیوفیدبک، روش خود درجه بندی و خود نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس بطور تصادفی به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل بدون اینکه درمان خاصی را دریافت کند به مدت یک ماه در لیست انتظار باقی ماندند. تکنیک های مورد استفاده در برنامه مذکور به پنج طبقه تقسیم می شوند: ۱- تکنیک های کسب پاسخ مطلوب شامل دستورالعمل دادن، الگوسازی آشکار و پوشیده و کتاب درمانی ۲- روش های تولید مجدد پاسخ شامل تمرین رفتاری آشکار و پوشیده ۳- تکنیک های تصفیه پاسخ نظیر مربیگری، خودارزیابی ، بازخورد دادن و تقویت ۴- روش های بازسازی شناختی، شامل روش عقلانی- عاطفی الیس و تکنیک اصلاح برداشت ۵- استراتژیهای انتقال پاسخ شامل تکالیف خانگی و آموزش مهارت های درک اجتماعی. بررسی و تحلیل داده ها مشخص ساخت که میزان ابراز وجود گروه تجربی و گروه کنترل تفاوت معناداری در سطح ۰۱/۰ با هم دارند. در بعد اضطراب و نگرانی گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری به صورت کاهش اضطراب و نگرانی نشان داد و در بعد احتمال پاسخ گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنادار به صورت افزایش احتمال پاسخ داشت. پاسخ هدایت پوستی آزمودنی های گروه تجربی در طی درمان بطور معناداری درسطح ۰۱/۰ کاهش یافت. در حالیکه پاسخ مذکور در گروه کنترل تفاوت معناداری را نشان نداد. این پاسخها که به عنوان یک متغیر فیزیولوژیکی مورد سنجش قرار گرفته بودند دلالت بر آن دارند که اضطراب آزمودنیهای گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری داشته است. همچنین بررسی یافته های اضافی مشخص کرد که نگرش و برداشت آزمودنی های گروه تجربی درباره رفتارهای خود تغییر معناداری در طول درمان داشته است

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ابراز وجود

پرسشنامه رایگان بررسی خودکشی در دانش آموزان

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی خودکشی در دانش آموزان

چکیده:

موضوع تحقیق این رساله، بررسی خودکشی در دانش آموزان با توجه به ساختار منشی آنها، می باشد، سئوالات بنیادین این تحقیق چنین بود که: چگونه است که از میان دانش آموزان، فقط عده ای خاص اقدام به خودکشی می کند؟ آیا این عده ساخت منشی خاصی دارند؟ این ساختار منشی چیست؟ آیا خصیصه های مشترکی در میان این دانش آموزان می توان یافت؟ از آنجایی که مقطع دانش آموزی مورد نظر ما بود لذا طیف سنی پیوستاری از ۷ تا ۱۹ سال را در بر گرفت، به عبارت دیگر هم کودکان و هم جوانان مورد تحقیق ما بودند گرچه تحقیقات چه در داخل و چه در خارج حاکی از آن است خودکشی در زیر ۱۴ سال بندرت صورت می گیرد ولی در دامنه ۱۴ تا ۱۹ سال از میزان بالایی برخوردار است و همچنان رو به افزایش است. در بخش نظری روند کار از اعم به اخص بود ، یعنی ابتدا خودکشی را در مفهموم کلی ان مورد بررسی قرار داده و سپس به بررسی آن در مورد کودکان و نوجوانان پرداختیم و در این گام سایکودینامی خودکشی، اشتغالات مرگ، مولفه های درون روانی و پویا بررسی وتکنیک های ارتباط و روش های مصاحبه و مداخله مورد بحث قرار گرفت. روشی که این تحقیق بر آن متکی است، مطالعه موردی است و داده های تحقیق از مسیر مشاهده، مصاحبه، آزمون توصیف خود و آزمونهای برونفکنی شخصیت از جمله آزمون خود پنداری ، و بالاخره منش شناسی ، تامین گردید. نتایج آزمون خویشتن پنداری نشان از وجود تعارض و ناهماهنگی در زمینه ها، موقعیتها و ابعاد مختلف دارد و حاکی از وجود تعارض در کل سیستم خانواده است، از طرفی، کمبود محبت ، فقر مادی و فرهنگی وجود تنبیهات شدید و اهانت ها از مسائل مهم مشاهده شده در این خانواده ها به شمار می رود.

در نهایت آنچه را که ما براساس ابزارهای تحقیق خود دریافتیم این است که : دانش آموزانی که اقدام به خودکشی می کند دارای ساخت های منشی: آرزوپرور= ( زودانگیخت، ناکارآور، دیرآهنگ ) و جوشی = ( زودانگیخت، ناکارآور، دیرآهنگ) می باشند، در واقع آنچه که در میان این دو ساخت مشترک است عوامل انگیختگی و کارآی ( زود انگیختگی و ناکارآوری ) است ولی آهنگ رفتار است که متفاوت می شود ( در یکی دیرآهنگی و در دیگری زود آهنگی) تفاوت در این عامل ، ساخت این دو منش را از هم متمایز می سازد. و از آنجای که معتقدیم که صفات منش از ثبات نسبی برخوردارند و در طول رشد و در تعامل با محیط ممکن است در نوع واکنش تغییراتی ایجاد گردد ، ولی ماهیتا تغیری نمی کند، لذا می توان نتیجه گرفت که در صورت همراهی عوامل زمینه ساز ( خانواده و محیط خانوادگی ) و دسترسی به عوامل خطر ساز (دارو، مواد سمی و…) در غیاب عوامل حمایت کننده احتمال وقوع خودکشی در دانش آموزان با این ساخت های منشی، می تواند قابل پیش بینی باشد

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی خودکشی در دانش آموزان

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج