پرسشنامه رایگان تحریف های شناختی عبداله زاده و سالار (1389)

تاریخ انتشار : 4 فوریه 2022

banner-questionnaire

پرسشنامه رایگان تحریف های شناختی عبداله زاده و سالار (1389)

 

با این پرسشنامه شما به خوبی می توانید از تحریف های شناختی که در زندگی برای شما یا نمونه تان پیش می اید شناخت پیدا کنید تعداد سوالات این پرسشنامه 20 سوال می باشد که در مولفه های زیر تنظیم شده اند

همه یا هیچ
تعمیم مبالغه آمیز
فیلتر ذهنی
بی توجهی به امرمثبت
نتیجه گیری شتابزده
درشت بینی-ریزبینی
استدلال احساسی
باید-بهتر
برچسب زدن
شخصی سازی

 

 

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: ورد

پایایی تعداد صفحات: 2

پایاییتعداد سولات: 20

پایاییتفسیر:دارد

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود پرسشنامه رایگان تحریف های شناختی عبداله زاده

 

 

 

[/stextbox]

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد صمیمت عاطفی

روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلپرسشنامه صمیمیت واکر و تامپسون

نوع فایلپرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

 

پرسشنامه رایگان تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی

این پرسشنامه شامل 187 سوال می باشد و با هدف بررسی و مقایسه تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و دانش آموزان عادی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی

پرسشنامه رایگان سنجش نگرانی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سنجش نگرانی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه حل مساله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی و نیز بررسی نقش متغیرهای نگرانی، عزت نفس، توان تصمیم گیری و کانون کنترل در ارتباط بین شیوه حل مساله و افسردگی بوده است. در این مطالعه تعداد 88 نفر ( 21 مرد و 67 زن ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمودنیها شامل دو گروه بیماران افسرده ( 45 نفر) و افراد عادی ( 43 نفر) بودند. وسایل سنجش مورد استفاده در این تحقیق آزمون افسردگی بک، مقیاس خودسنجی افسردگی، PSWQ (برای سنجش نگرانی)، مقیاس کانون کنترل درونی- بیرونی راتر، مقیاس توان تصمیم گیری و مقیاس عزت نفس بوده است. جهت بررسی وتحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس، تحلیل کواریانس، ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی سهمی، تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که بین افراد افسرده و عادی تفاوتهای معناداری در شیوه حل مساله وجود دارد و افراد افسرده در موقعیت های مساله زا بیشتر از شیوه های ناکارآمد حل مساله استفاده می کند. شیوه حل مساله در افراد افسرده با نگرانی و عزت نفس آنها ارتباط دارد و افراد افسرده نسبت به افراد عادی به طور معناداری نگرانی بیشتری تجربه می کند و عزت نفس پایين تری دارند. از دیگر یافته های پژوهش حاضر این است که توان تصمیم گیری افراد افسرده به طور معناداری کمتر از افراد عادی است و اینکه شیوه حل مساله افراد با کانون کنترل آنها رابطه دارد و افراد افسرده نسبت به گروه عادی در جهت یابی نسبت به مشکلات بیشتر ( بیرونی) هستند. همچنین مشخص شد که از بین عوامل شناختی- رفتاری دخیل در افسردگی از جمله: شیوه حل مساله، نگرانی، عزت نفس، توان تصمیم گیری و کانون کنترل، شیوه حل مساله از مهمترین عوامل پیش بین افسردگی است. چنانکه رگرسیون چند متغیره و سلسله مراتبی نشان می دهد شیوه حل مساله به تنهای 68/0 واریانس افسردگی را پیش بینی می نماید. چگونگی استفاده از یافته های حاضر در درمان و مداخلات درمانی مربوط به افسردگی بطور کامل در فصول مربوطه مورد بحث قرار گرفته است

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سنجش نگرانی

پرسشنامه رایگان كاربرد تكنولوژی آموزشی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه كاربرد تكنولوژی آموزشی

چکیده:

فصل اول اين پژوهش به بيان مسئله و مشكلي كه باعث نوشتن چنين پژوهشي شد اختصاص داده شده است. مسائل مورد بحث در اين فصل عبارتند از: جنبه هاي كار عملي و اينكه از فارغ التحصيلان اين رشته چه انتظاراتي مي رود، يادگيري و نقشي كه وسائل كمك آموزشي مي توانند در آن ايفا كنند و اهميت آموزش در رشته روانشناسي.

فصل دوم داراي دو بخش است كه در بخش اول سعي شده تا جنبه هاي مختلف روانشناسي باليني در شكل كلاسيك آن، فعايتهاي باليني كه در حوزه هاي مختلف انجام مي شود،‌ مراكز استخدامي عمده و … براي دانشجويان اين رشته روشن شود و يك پيش زمينه اطلاعاتي در مورد رشته تحصيليشان و انتظاراتي كه از آنها توقع مي رود،‌ در اختيار مي گذارد. در بخش دوم فصل مذكور به معرفي وسائل كمك آموزشي كه مي تواند مورد استفاده بيشتري در اين رشته داشته باشد و نقش آنها در آموزش پرداخته مي شود.

فصل سوم به معرفي روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش يعني روش زمينه يابي مي پردازد و همچنين به معرفي آزمودنيها و چگونگي گزينش آنها و روش جمع آوري اطلاعات مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل چهارم يافته هاي تحقيق به صورت جدولهايي با ذكر مواردي از قبيل ميانگين پاسخها براي هر سوال در پرسشنامه، فراواني هر كدام از گزينه ها در هر سوال، درصد اين فراوانيها نسبت به كل و همچنين درصد فراوني تجمعي ارائه شده است. در ذيل هر جدول يك توصيف نسبت به جدول بيان شده است.

فصل پنجم با توجه به جدولها، توصيفهاي مندرج در فصل چهارم همچنين با توجه به سوالهاي پژوهشي اين پايان نامه تفسير و توصيفهاي بيشتري نسبت به هر سوال ارائه شده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه كاربرد تكنولوژی آموزشی

پرسشنامه رایگان تست خودشناسی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تست خودشناسی

در این پرسشنامه ۴۰ سوال مطرح می شود که اکثر مردم در زندگی خود با آنها روبرو می شوند.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تست خودشناسی

پرسشنامه رایگان اختلالات رفتاری كودكان شنوا و ناشنوا

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اختلالات رفتاری كودكان شنوا و ناشنوا

این پرسشنامه شامل 30 سوال می باشد و با هدف بررسی ارزشهای اجتماعی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اختلالات رفتاری كودكان شنوا و ناشنوا

پرسشنامه رایگان تشخیص اختلال خوردن

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تشخیص اختلال خوردن

چکیده:

مطالعه حاضر با اهداف تعیين میزان شیوع اختلالات خوردن در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان های شهر تهران در مورد یك نمونه 3100 نفری انجام شد. روش پژوهش زمینه یابی دو مرحله ای شامل غربال كردن یك نمونه بزرگ از نوجوانان 15-18 ساله و سپس تشخیص اختلالات خوردن با استفاده از پرسشنامه تشخیص اختلال خوردن بود. بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه شامل 90/0% بی اشتهای روانی، 23/3% پراشتهایي روانی و 63/6% سندرم خفیف اختلال خوردن بود. میزان شیوع پر اشتهای روانی بیشتر از بی اشتهایي روانی و میزان شیوع سندرم خفیف اختلال خوردن بیشتر از سندرم كامل بود. بین بی اشتهایي روانی و پراشتهایي روانی و سندرم خفیف اختلال خوردن و میزان رضایت از بدن ارتباط معناداری وجود داشت. همچنین بین پراشتهایي روانی و تحصیلات مادر؛ سندرم خفیف اختلال خوردن و شغل پدر ؛ و سندرم خفیف اختلال خوردن و وضعیت شغلی مادر ارتباط معنا داری وجود داشت. با این حال، بین میزان تحصیلات والدین ، وضعیت شغلی والدین، و سایر اختلالات خوردن ارتباط معنادار وجود نداشت. بین ترتیب تولد و اختلالات خوردن نیز ارتباط معناداری مشاهده نشد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تشخیص اختلال خوردن

پرسشنامه رایگان تهیج پذیری جنسی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تهیج پذیری جنسی

این پرسشنامه شامل 50 سوال می باشد و با هدف بررسی تاثیر میزان رضامندی و تهیج پذیری جنسی بر میزان رضامندی زناشويی و مقوله های آن در زنان دانشجو طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تهیج پذیری جنسی

پرسشنامه رایگان بررسی شخصیت تیپ A در بیماران مبتلا به زخم معده

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی شخصیت تیپ A در بیماران مبتلا به زخم معده

این پرسشنامه شامل 50 سوال می باشد و با هدف بررسی شخصیت تیپ A در بیماران مبتلا به زخم معده طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی شخصیت تیپ A در بیماران مبتلا به زخم معده

پرسشنامه رایگان ابراز وجود

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ابراز وجود

چکیده:

از بین 50 تن دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی مشهد که به دلیل عدم قاطعیت و کمرویي برای شرکت در برنامه درمانی آموزش ابراز وجود مراجعه کرده بودند سی نفر بطور تصادفی انتخاب گردیدند. آنها با استفاده از مصاحبه بالینی ساخت یافته برای بی کفایتی اجتماعی، پرسشنامه ابراز وجود، دستگاه بیوفیدبک، روش خود درجه بندی و خود نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس بطور تصادفی به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل بدون اینکه درمان خاصی را دریافت کند به مدت یک ماه در لیست انتظار باقی ماندند. تکنیک های مورد استفاده در برنامه مذکور به پنج طبقه تقسیم می شوند: 1- تکنیک های کسب پاسخ مطلوب شامل دستورالعمل دادن، الگوسازی آشکار و پوشیده و کتاب درمانی 2- روش های تولید مجدد پاسخ شامل تمرین رفتاری آشکار و پوشیده 3- تکنیک های تصفیه پاسخ نظیر مربیگری، خودارزیابی ، بازخورد دادن و تقویت 4- روش های بازسازی شناختی، شامل روش عقلانی- عاطفی الیس و تکنیک اصلاح برداشت 5- استراتژیهای انتقال پاسخ شامل تکالیف خانگی و آموزش مهارت های درک اجتماعی. بررسی و تحلیل داده ها مشخص ساخت که میزان ابراز وجود گروه تجربی و گروه کنترل تفاوت معناداری در سطح 01/0 با هم دارند. در بعد اضطراب و نگرانی گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری به صورت کاهش اضطراب و نگرانی نشان داد و در بعد احتمال پاسخ گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنادار به صورت افزایش احتمال پاسخ داشت. پاسخ هدایت پوستی آزمودنی های گروه تجربی در طی درمان بطور معناداری درسطح 01/0 کاهش یافت. در حالیکه پاسخ مذکور در گروه کنترل تفاوت معناداری را نشان نداد. این پاسخها که به عنوان یک متغیر فیزیولوژیکی مورد سنجش قرار گرفته بودند دلالت بر آن دارند که اضطراب آزمودنیهای گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری داشته است. همچنین بررسی یافته های اضافی مشخص کرد که نگرش و برداشت آزمودنی های گروه تجربی درباره رفتارهای خود تغیير معناداری در طول درمان داشته است

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ابراز وجود

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج