پرسشنامه رایگان پرخاشگری باس و پری

تاریخ انتشار : 17 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

مقدمه: تخلفات رانندگی همواره یکی از علل بروز مشکلات، معضلات و حوادث ترافیکی در همه‌ی جوامع می‌باشد. هدف از مطالعه‌ي حاضر بررسی رابطه‌ي بین پرخاشگری، خود نظم جویی هیجانی، سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجان منفی مربوط به رانندگی و توانایی بازداری بر رفتارهای پرخطر رانندگی در مطالعه‌ي اول و مقایسه‌ي رفتارهای پرخطر رانندگی، خود نظم جویی هیجانی و سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجان منفی مربوط به رانندگی در بین رانندگان مبتدی و  باتجربه در مطالعه‌ي دوم بود. روش: در مطالعه‌ي اول، 117 راننده‌ي متقاضی ورود به تاکسی رانی مورد مطالعه قرار گرفتند و در مطالعه‌ي دوم، 35 راننده‌ي جوان مبتدی بین 18 تا بیست و پنج سال و 35 راننده‌ي باتجربه‌ي متقاضی ورود به تاکسی رانی بالای بیست و پنج سال مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار: آزمودنی‌ها در مطالعه‌ي اول پرسشنامه‌ي پرخاشگری اهواز، نظم جويي هیجانی گراتز و روئمر، رفتار رانندگی منچستر و دو آزمون کامپیوتری استروپ هیجانی مربوط به هیجانات منفی  مربوط به رانندگی و تکلیف برو/نرو و در مطالعه ي دوم نيز تمام آزمون ها به جز تكليف برو/ نرو را انجام دادند. نتایج: مطالعه‌ي اول نشان داد بین پرخاشگری و  مشکلات در خودنظم جویی هیجانی با رفتار پرخطر رانندگی رابطه مثبت وجود داشت. همچنین توانایی بازداری تنها با لغزش‌های رانندگی رابطه معنادار داشت. سوگیری توجه با هیچ یک از متغیرهای پژوهش حاضر رابطه ای نداشت. به جز سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجان منفی مربوط به رانندگی، پرخاشگری، خودنظم جویی هیجانی و بازداری رفتارهای پرخطر رانندگی را پیش بینی کردند. مطالعه‌ي دوم نیز نشان داد بین رانندگان مبتدی و باتجربه در بروز تخلفات معمولی و تخلفات پرخاشگرانه، نپذیرفتن پاسخ‌های هیجانی، دشواری در رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه و دسترسی محدود به راهبردهای خودنظم جویی هیجانی تفاوت معنادار وجود داشت. همچنین بین رانندگان مبتدی و باتجربه در سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجان منفی مربوط به رانندگی تفاوت معنادار وجود نداشت. بحث: به طور کلی نتایج مطالعه­ی حاضر بر اهمیت نقش ویژگی‌های شخصیتی از جمله پرخاشگری، توانایی خودنظم‌جویی هیجانی و همچنین تجربه بر بروز رفتارهای پرخطر رانندگی صحه می‌گذارد. اما همچنان نقش سوگیری توجه نسبت به هیجانات منفی مربوط به رانندگی نیازمند پژوهش‌های بیشتر است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه رایگان پرخاشگری باس و پری

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

چکیده

مطالعات مختلف نشان داده‏اند نوجوانان همچون بزرگسالان از اختلالات مختلفی مثل پرخاشگری رنج مي‏برند و اين اختلالات عملكرد و زندگي آتي آن‏ها را تحت تاثير قرار مي‏دهد. تجربه يک دوره پرخاشگری در نوجواني، يک عامل خطر براي بروز رفتارهای پرخطر آتي و همچنين کاهش کیفیت زندگی محسوب مي‏شود. هدف از این پژوهش برسی میزان اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی برکاهش پرخاشگری، رفتار پرخطر و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی‏سرپرست است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان پسر بی‏سرپرست شهر مشهد است که با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند، دو مرکز نگهداری نوجوانان پسر بی‏سرپرست انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه 8  نفره کنترل و آزمایش جایگزین شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری، پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. طي 8 جلسه، هر جلسه به مدت يك 90دقیقه، ذهن اگاهی مبتنی بر تنیدگی برای گروه آزمايشي انجام پذيرفت و گروه کنترل هیچگونه مداخله‏ای دریافت ننمود. جهت تجزيه و تحليل داده‏ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی بر کاهش پرخاشگری (فیزیکی و کلامی) و رفتارهای پرخطر نوجوانان بی‏سرپرست به جز رانندگی پرخطر از نظر آماری معنادار شد (05/0>P). همچنین آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی بر کیفیت زندگی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری ایجاد کرد. نتیجه گیری:  آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی در کاهش پرخاشگری و رفتار پرخطر و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان بی سرپرست اثر بخش بوده است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج