پرسشنامه رایگان پایبندی مدیران به هنجارهای علم

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه پایبندی مدیران به هنجارهای علم

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه میزان پایبندی مدیران به هنجارهای علم ومیزان تولیدات علمی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است . در اجرای این پژوهش از روش کمی غیر آزمایشی تبیینی مقطعی استفاده گردید .

جهت گردآوری اطلاعات درزمینه ی سنجش میزان پایبندی مدیران به هنجار های علم ، پرسشنامه محقق ساخته ای در اختیار گروه مورد مطالعه قرار گرفت ، گروه مورد بررسی شامل، کلیه ی مدیران سطوح صف و ستاد دانشگاه فردوسی مشهد که حداقل دو سال به عنوان مدیر به کار اشتغال داشته اند ، می باشد .

برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آزمون های آماری ؛ همبستگی پیرسون ، کروسکال والیس ، توکی و u مان ویتنی استفاده شده است .

یافته های حاصل از پژوهش بیانگر رابطه ی مستقیم و معناداری ، میان میزان پایبندی مدیران نسبت به هنجارهای علم و تولیدات علمی در دانشگاه می باشد و همچنین تفاوت قابل ملاحظه ای را در میزان پایبندی مدیران به هنجارهای علم در گروه های آزمایشی مختلف نشان می دهد.

 

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 11

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پایبندی مدیران به هنجارهای علم