پرسشنامه رایگان شناخت ویژگی های طرح برنامه درسی آموزش الکترونیکی

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شناخت ویژگی های طرح برنامه درسی آموزش الکترونیکی

چکیده

هدف پژوهش حاضر ، شناسايي ويژگي هاي طرح برنامه درسي الكترونيكي در آموزش عالي، از نگاه متخصصان برنامه درسي و فناوري اطلاعات است.نمونه آماري شامل 22 نفر از متخصصان برنامه درسي و 25 نفر از متخصصان فناوري اطلاعات دانشگاه هاي ايران است، كه به صورت نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند.. در اين پژوهش ديدگاه متخصصان برنامه درسي و فناوري اطلاعات درباره ويژگي هاي عناصر طرح برنامه درسي الكترونيكي (يعني اهداف،محتوا و فعاليت هاي يادگيري، راهبردهاي تدريس ،گروهبندي،مواد و منابع، زمان،مكان و ارزشيابي ) مورد بررسي قرار گرفت.ابزار گردآوري داده ها ،پرسش نامه ساخته بود. براي تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده ،در سؤال سه،‌از آزمون من ويتني استفاده شد.

يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه متخصصان برنامه درسي همه اصول مؤلفه هاي فعاليت  هاي يادگيري ، راهبردهاي تدريس، گروه بندي ، زمان، مكان و ارزشيابي را، داراي اهميت بيشتر نسبت به آموزش حضوري مي دانند. همچنين متخصصان فناوري اطلاعات همه اصول مولفه هاي زمان و مكان را داراي اهميت بيشتر  نسبت به آموزش حضوري مي دانند.همچنين بين متخصصان برنامه درسي وفناوري اطلاعات درباره اصول مربوط به مولفه هاي اهداف، محتوا، فعاليت هاي يادگيري، راهبردهاي تدريس،گروهبندي،مواد و منابع و ارزشيابي تفاوت وجود دارد.اما در مؤلفه هاي زمان و مكان تفاوتي وجود ندارد. در بخش موانع، عدم برنامه هاي بلند مدت ،‌مهم ترين مانع توسعه آموزش الكترونيكي در دانشگاه است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناخت ویژگی های طرح برنامه درسی آموزش الکترونیکی