پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی

این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال بوده و با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با و یژگیهای شخصیتی دانشجویان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگی های شخصیتی

پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی کار آفرینانه مدیران

تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کار آفرینانه مدیران

چکیده

در دنیای در حال تحول امروز ، هدایت مدارس به سوی سازمان یادگیرنده امری ضروری قلمداد می گردد . مطالعه ی حاضر با عنوان” تأثیر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه ی مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس” پژوهشی از نوع علّی – مقایسه ای است . جامعه ی آماری در این تحقیق شامل کلیه ی مدیران (۸۰= N ) و معلمان (۸۵۴ = N ) شاغل در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ در ۸۰ مدرسه ی مقطع ابتدایی ناحیه ی ۶ مشهد بوده و نمونه ی مورد نظر در تحقیق نیز ، ۳۲۰ معلم و ۳۰ مدیر را شامل می گردد. این پژوهش دارای یک فرضیه ی اصلی و ۹ سوال و فرضیه ی فرعی است که علاوه بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه ی مدیران مدارس (خلاقیت و نوآوری  ، ریسک پذیری ، نیاز به موفقیت ، مرکز کنترل درونی و تحمل ابهام )، عوامل خصیصه ای دیگری را از قبیل جنسیت ، سابقه ی کار مدیران ، و دولتی و غیر دولتی بودن مدارس نیز مورد مطالعه قرار داده است . به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ی سازمان یادگیرنده و پرسشنامه ی سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی استفاده گردیده و ضریب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب ۹۶/۰ و ۹۳/۰ مشاهده شده است.بر اساس یافته های این پژوهش ،نمره ی کلی ویژگی شخصیتی کارآفرینانه و مؤلفه های آن درمدیران مدارس دارای سازمان یادگیرنده و غیر آن تفاوت معنی داری نداشته است.همچنین تفاوت معنی داری میان نمره ی یادگیرنده بودن سازمان مدارس و همچنین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه ی مدیران مدارس بر حسب جنسیت مشاهده نشده است . این در حالی است که یادگیرنده بودن سازمان مدارس غیر انتفاعی به طور معنی داری از مدارس دولتی بیشتر بوده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کار آفرینانه مدیران

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج