پرسشنامه رایگان کارآفرینی سازمانی

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

جامعه و سازمانی می­تواند در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بستری­های لازم، منابع سازمانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولد، تجهیز کند. از کارآفرینی می­توان به عنوان یکی از مهم­ترین موتورهای رشد و توسعه یاد­کرد. طبیعی است، بارزترین چیزی که می­تواند ما را به این مقصود برساند دانشگاه­ها و مراکز کارآفرینی با  ویژگی­های شخصیتی افراد است. ­در این مقاله میزان ­کارآفرینی سازمانی در دانشگاه­های دولتی و آزاد اسلامی تبریز و رابطه آن با ویژگی­های شخصیتی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کارمندان و مدیران  دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تبریز بود. حجم نمونه با استفاده ازا فرمول کوکران برای داده ­های فاصله­ ای تعیین گردید، در تحقیق حاضر حجم نمونه در دانشگاه تبریز برابر با 125 نفر و حجم نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برابر با100 نفر بود و از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه­ ای استفاده گردید. برای جمع ­آوری داده‌ها از پرسشنامه و اسناد و مدارک استفاده گردید. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. در این پژوهش جهت تجربه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی( شامل فراوانی، میانگین ، انحراف­ استاندارد، واریانس) استفاده گردید. برای آزمون فرضیات از آمار استنباطی آزمون كولموگروف اسميرنف، همبستگی پیرسون، تفاوت بين میانگین‌ها (t-test) و رگرسیون چندگانه (مرکب) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که نمره کارآفرینی سازمانی در دانشگاه دولتی بالاتر از نمره کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود، نمره ویژگی­های شخصیتی در دانشگاه دولتی پایین‌تر از نمره ویژگی­های شخصیتی در دانشگاه آزاد اسلامی بود، بین کارآفرینی سازمانی و ویژگی‌های شخصیتی در دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تبریز  رابطه مثبت، معنادار و مستقیم وجود دارد، بین نمره‌های کارآفرینی سازمانی دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تبریز تفاوت معني­ داری وجود نداشت، بین نمره‌های ویژگی شخصیتی کارکنان در دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تبریز تفاوت معنی­داری وجود داشت. از بين متغيرهاي ویژگی­های شخصیتی مشخص شد كه کنترل درونی با بتاي 0/294 و توفیق طلبی با  بتاي 0/154 بيشترين سهم را در پيش بيني نمره‌های کارآفرینی سازمانی دانشگاه دولتی تبریز داشتند، از بين متغيرهاي ویژگی­های شخصیتی مشخص شد كه ریسک پذیری با بتاي 0/241 و توفیق طلبی با بتاي 0/142 بيشترين سهم را در پيش بيني نمره‌های کارآفرینی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز داشتند.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگانپرسشنامه  کارآفرینی سازمانی