پرسشنامه رایگان هویت سازمانی

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هویت سازمانی

در سال های اخیر، رفتار شهروندی سازمانی به  عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به¬ دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمانی داشته¬اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. هویت سازمانی یکی از عوامل مهمی است که می¬تواند بر بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان نقش داشته باشد. در پژوهش حاضر تلاش شد وضعیت هویت سازمانی در دانشگاه علوم اسلامي رضوي و دانشگاه خيام مشهد و رابطه آن-ها با رفتار شهروندي سازماني مورد بررسي قرار گيرد. پژوهش از نوع كمي و با روش همبستگی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در اين پ‍ژوهش را كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي دانشگاه علوم اسلامي رضوي و دانشگاه خيام در سال تحصيلی 90-89 در بر مي گرفت كه تعداد آنها در دانشگاه علوم اسلامي رضوي 75 نفر و در دانشگاه خيام مشهد 50 نفر بود. این افراد به روش سرشماری انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه هويت سازماني چني (1982) و رفتار شهروندي سازماني پودساكف و همكاران (2000) استفاده شد. پايايي و روايي پرسشنامه هويت سازماني با استفاده از ضريب آلفاي كرانباخ و نظر اساتيد و محققان رشته مديريت مورد تاييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني نيز به روش آلفاي كرانباخ و روايي سازه تاييد شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري مقايسه ميانگين با يك ارزش ثابت، همبستگی پیرسون، مقایسه دو میانگین مستقل و آنوا استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین وضعیت رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی در هر دو دانشگاه در سطح بالایی است. میزان رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی بین کارکنان دو دانشگاه از تفاوت معنی دار برخوردار بود به نحوی که میانگین رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی دانشگاه علوم اسلامی رضوی بالاتر از دانشگاه غیردولتی خیام بود.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هویت سازمانی