پرسشنامه رایگان ويژگي هاي شغلي كاركنان

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ويژگي هاي شغلي كاركنان

در دنیای پر چالش کنونی، سازمان ها به منظور رقابت در صحنه ی جهانی و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل شان عمل کنند چرا که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد و می تواند عاملی موثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد. كار كردن در شرايط پيچيده و رقابتي، ويژگي بنيادي سازمان هاي آموزشي از جمله دانشگاه هاست. کارکنان دانشگاهی، می توانند نقش مهمی در ارتقا و کیفیت دانشگاه خود ایفا کنند. آنان با رفتارهای نوع دوستانه و جوانمردانه، همراه با ادب و مهربانی وحس وظیفه شناسی (ابعاد رفتار شهروندی سازمانی) به افزایش کیفیت در دانشگاه کمک موثری خواهند کرد. متغیرهای شغلی از عوامل موثر بر کارکردهای منابع انسانی است، بر اين اساس انتظار می رود که اگر کار به طور مشخص با توجه به ابعاد ویژگی های شغلی (تنوع مهارت، اهميت وظيفه، هويت وظيفه، استقلال و بازخورد) طراحی شود، کارکنان احساس مسئولیت وآگاهی از نتایج خواهند کرد. این پاسخ های خوشایند روانی به پیامدهای کاری و نوعی نتایج شخصی خواهد انجامید. انتظار مي رود در کارکنان انگیزه بیشتری ايجاد شودو آن ها به حمایت از سازمان خود، کمک به همکاران، افزایش عملکرد شغلی و انجام وظایفی فراتر از شرح وظایف خود، تمایل بیشتری نشان دهند.

اين تحقيق به منظور بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني  با ويژگي هاي شغلي كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد صورت گرفته است. نمونه آماري شامل 313 تن از كاركنان دانشگاه است که به روش سهميه اي انتخاب شده‌اند.  در تحقيق حاضر كه به روش همبستگي انجام گرفت، براي اندازه گيري هر كدام از متغيرهاي فوق از پرسشنامه های رفتار شهروندي سازماني و ويژگي هاي شغلي استفاده شده است. در اين تحقيق داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه ها، جهت تعيين نتايج به دست آمده در باره سه سؤال اصلي و شش سؤال فرعي، با استفاده ازنرم افزار  spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مهمترین يافته هاي تحقيق نشان داد كه : 1) رفتار شهروندي سازماني از طريق ويژگي هاي شغلي قابل پيش بيني است و بين رفتار شهروندي سازماني و ابعاد ويژگي هاي شغلي به جز استقلال و اهميت وظيفه رابطه وجود دارد؛ 2) در همه ابعاد ويژگي هاي شغلي به جز استقلال، نمره به دست آمده نمونه تحقیق بالاتر از میانگین ممکن بود ؛ 3) وضعيت رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه فردوسی در وضعيت مطلوبي قرار دارد؛ 4) نمره رفتار شهروندي سازماني كاركنان  زن و مرد دانشگاه فردوسی مشهد با یکدیگر تفاوت معنی‌داری ندارند؛ 5) رابطه معنی‌داری بین نمره میزان انطباق رفتار كاركنان با رفتار شهروندي سازماني  و سن آنان وجود ندارد؛ 6) تفاوتی بین كاركنان مدارک تحصیلی مختلف در انطباق رفتار با رفتار شهروندي وجود ندارد؛ 7) انطباق ويژگي هاي شغلي  كاركنان با مدل ويژگي هاي شغلي بر حسب تحصيلات آنان به جز در بعد استقلال تفاوت معنی‌داری را نشان نداد ؛ 8)  تفاوتی بین كاركنان مرد و زن در انطباق ويژگي هاي شغلي وجود ندارد9)بين ابعاد ويژگي هاي شغلي با برخي از مولفه هاي رفتار شهروند سازماني (نزاكت وآداب اجتماعي )رابطه و با ساير آنها وجود ندارد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ويژگي هاي شغلي كاركنان

کاربر گرامی: درصورتی که نیاز به پرسشنامه استاندارد و جامع دارید به سایت مادسیج مراجعه کنید و نام پرسشنامه خود را جستجو کنید.