پرسشنامه رایگان ويژگي هاي آزمون ترسيم خانواده كودكان واجد و فاقد پدر

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ويژگي هاي آزمون ترسيم خانواده كودكان واجد و فاقد پدر

چکیده :پژوهش حاضر به بررسي اثر داغديدگي (فوت پدر) بر نقاشي کودکان پرداخته است. بدين منظور با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي، 9 مدرسه ابتدايي از نواحي دوگانه شهر رشت انتخاب گرديد و سپس تعداد 50 آزمودني فاقد پدر و 50 آزمودني واجد پدر که در سال تحصيلي 82-83 مشغول به تحصيل بودند، و از نظر پايه تحصيلي سابقه آموزش پيش دبستاني، سن، جنس، وضعيت تحصيلي و ترتيب تولد همتا سازي شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمون ترسيم خانواده و آزمون آدمك رنگي به صورت تك بررسي بر روي آنها اجرا گرديد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آزمون هاي آماري مجذور خي، t مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بدست آمده حکايت از تاييد 3 فرضيه از 15 فرضيه دارد. نتايج نشان داد که کودکان فاقد پدر از نظر استفاده از مکانيسم دفاعي انکار، بهره هوشي کمتر ناشي از حالت بازداري و وجود علائم نابهنجاري رواني در نقاشي، تفاوت معناداري در سطح 95/0 نسبت به کودکان واجد پدر دارند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ويژگي هاي آزمون ترسيم خانواده كودكان واجد و فاقد پدر