پرسشنامه رایگان ویژگی های آزمون ترسیم خانواده کودکان واجد و فاقد پدر

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگی های آزمون ترسیم خانواده کودکان واجد و فاقد پدر

چکیده :پژوهش حاضر به بررسی اثر داغدیدگی (فوت پدر) بر نقاشی کودکان پرداخته است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، ۹ مدرسه ابتدایی از نواحی دوگانه شهر رشت انتخاب گردید و سپس تعداد ۵۰ آزمودنی فاقد پدر و ۵۰ آزمودنی واجد پدر که در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ مشغول به تحصیل بودند، و از نظر پایه تحصیلی سابقه آموزش پیش دبستانی، سن، جنس، وضعیت تحصیلی و ترتیب تولد همتا سازی شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمون ترسیم خانواده و آزمون آدمک رنگی به صورت تک بررسی بر روی آنها اجرا گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری مجذور خی، t مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حکایت از تایید ۳ فرضیه از ۱۵ فرضیه دارد. نتایج نشان داد که کودکان فاقد پدر از نظر استفاده از مکانیسم دفاعی انکار، بهره هوشی کمتر ناشی از حالت بازداری و وجود علائم نابهنجاری روانی در نقاشی، تفاوت معناداری در سطح ۹۵/۰ نسبت به کودکان واجد پدر دارند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگی های آزمون ترسیم خانواده کودکان واجد و فاقد پدر