پرسشنامه رایگان ويژگيهاي شخصيتي

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ويژگيهاي شخصيتي

چکیده : به طور کلي با يك بررسي اجمالي مي توان نتيجه گرفت که افراد خلاق و سرآمد همواره در طول تاريخ مورد توجه بوده اند و هر جامعه اي که درصدد توسعه و پيشرفت باشد ناچار است که به اين افراد توجه خاص مبذول دارد و اين امر در گرو شناخت صحيح اين افراد مي باشد تا بکارگيري تعليم و تربيتي موثر و کارا جهت شکوفايي هر جه بيشتر استعدادهاي بالقوه انان صورت گيرد. هدف از انجام اين پژوهش بررسي ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان خلاق مي باشد. ابزارهاي اندازه گيري،آزمون خلاقتي دکتر عابدي و آزمون پنج عاملي شخصيت نئو مي باشد. نتايج نشان داد که بين ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان خلاق و غير خلاق تقاوت وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ويژگيهاي شخصيتي

پرسشنامه رایگان ويژگي‌هاي شخصيتي

تاریخ انتشار : 27 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ويژگي‌هاي شخصيتي

این پرسشنامه شامل 60 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه بين سبك اسناد و ويژگي‌هاي شخصيتي در تعامل با جنس طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ويژگي‌هاي شخصيتي

پرسشنامه رایگان ويژگيهاي شخصيتي

تاریخ انتشار : 26 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ويژگيهاي شخصيتي

این پرسشنامه شامل 60 سوال بوده و با هدف . نقش تعاملي ورزش و ويژگيهاي شخصيتي در تحول رواني-اجتماعي دانشجويان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ويژگيهاي شخصيتي

پرسشنامه رایگان ويژگي‌هاي شخصيتي

تاریخ انتشار : 25 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ويژگي‌هاي شخصيتي

این پرسشنامه شامل 60 سوال بوده و با هدف رابطه ساده و چندگانه ويژگي‌هاي شخصيتي و سلامت رواني با سيستم گروه خوني ‏‎ABO)‎‏) در دانشجويان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ويژگي‌هاي شخصيتي

پرسشنامه رایگان ويژگي‌هاي شخصيتي

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ويژگي‌هاي شخصيتي

این پرسشنامه شامل 21 سوال است. و با هدف مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و خودكارآمدي در پژوهشگران موفق و غير موفق مراكز تحقيق و توسعه طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ويژگي‌هاي شخصيتي

پرسشنامه رایگان ويژگيهاي شخصيتي

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ويژگيهاي شخصيتي

این پرسشنامه شامل 25 سوال بوده و با هدف بررسي الگوي رفتار جستجو و اطلاع يابي نوجوانان دبيرستاني شهر تهران در استفاده از اينترنت طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ويژگيهاي شخصيتي

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج