پرسشنامه رایگان ویژگیهای شخصیتی

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی

چکیده : به طور کلی با یک بررسی اجمالی می توان نتیجه گرفت که افراد خلاق و سرآمد همواره در طول تاریخ مورد توجه بوده اند و هر جامعه ای که درصدد توسعه و پیشرفت باشد ناچار است که به این افراد توجه خاص مبذول دارد و این امر در گرو شناخت صحیح این افراد می باشد تا بکارگیری تعلیم و تربیتی موثر و کارا جهت شکوفایی هر جه بیشتر استعدادهای بالقوه انان صورت گیرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان خلاق می باشد. ابزارهای اندازه گیری،آزمون خلاقتی دکتر عابدی و آزمون پنج عاملی شخصیت نئو می باشد. نتایج نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان خلاق و غیر خلاق تقاوت وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی

پرسشنامه رایگان ویژگی‌های شخصیتی

تاریخ انتشار : 27 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی

این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال بوده و با هدف بررسی رابطه بین سبک اسناد و ویژگی‌های شخصیتی در تعامل با جنس طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی

پرسشنامه رایگان ویژگیهای شخصیتی

تاریخ انتشار : 26 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی

این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال بوده و با هدف . نقش تعاملی ورزش و ویژگیهای شخصیتی در تحول روانی-اجتماعی دانشجویان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی

پرسشنامه رایگان ویژگی‌های شخصیتی

تاریخ انتشار : 25 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی

این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال بوده و با هدف رابطه ساده و چندگانه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روانی با سیستم گروه خونی ‏‎ABO)‎‏) در دانشجویان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی

پرسشنامه رایگان ویژگی‌های شخصیتی

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی

این پرسشنامه شامل ۲۱ سوال است. و با هدف مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و خودکارآمدی در پژوهشگران موفق و غیر موفق مراکز تحقیق و توسعه طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی

پرسشنامه رایگان ویژگیهای شخصیتی

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی

این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال بوده و با هدف بررسی الگوی رفتار جستجو و اطلاع یابی نوجوانان دبیرستانی شهر تهران در استفاده از اینترنت طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج