پرسشنامه رایگان وضعیت سازمان یاد گیرنده از دیدگاه کارکنان

تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه وضعیت سازمان یاد گیرنده از دیدگاه کارکنان

چکیده

به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می بریم ، تفاوت بسیاری میان سازمان های امروزی و گذشته وجود دارد. یکی از ویژگی های اساسی سازمان های جدید ، شکل گیری آنها بر مبنای یادگیری است . بنابراین مدیران و کارکنان ، همواره در حال یادگیری بوده و مهارت های جدید کسب می کنند و سعی در بهبود عملکرد خود و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان دارند . . پژوهش حاضر به ” بررسی دیدگاه کارکنان دانشگاه به سازمان یادگیرنده و رابطه ی آن با عملکرد آنان در سال تحصیلی 87-86 ” می پردازد .روش پژوهش توصیفی ، از نوع همبستگی است جامعه ی آماری کلیه ی کارکنان غیر هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد (شامل 950 کارمند ) است که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تعداد 125 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه سازمان یادگیرنده و فرم ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان استفاده شده و پایایی و روایی پرسشنامه ها با استفاده از روش های آلفای کرونباخ  ونظر اساتید و متخصصان رشته ی مدیریت حاصل شده و برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری همبستگی پیر سون و تحلیلی واریانس استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که دانشگاه از دیدگاه کارکنان سازمان یادگیرنده محسوب نمی شود ، بین دیدگاه کارکنان نسبت به مؤلفه های سازمان یادگیرنده و عملکرد شغلی آنان رابطه ی معنی داری وجود ندارد . همچنین بر اساس متغیر اصلی پژوهش تفاوت معنی داری میان دانشکده ها  مدیریت های مختلف دانشگاه وجود ندارد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه وضعیت سازمان یاد گیرنده از دیدگاه کارکنان