پرسشنامه رایگان وضعیت ارتباطی خانواده

تاریخ انتشار : 2 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه وضعیت ارتباطی خانواده

چکیده:

رضایت از زندگی زناشویی اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر سلامت روانی، رفتاری و جسمانی زوجین دارد و کیفیت رابطه زوجین نیز می تواند تاثیرات جدی بر سلامت فرزندان داشته باشد. هدف از انجام پژوهش بررسی میزان اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای زناشویی با رویکرد شناختی – رفتاری بر رضایتمندی زناشویی می باشد. بمنظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه « آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد شناختی –رفتاری تاثیر مثبتی بر میزان رضایتمندی زناشویی دارد» ۶ زوج متاهل به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و در طول دوازده جلسه مورد آموزش قرار گرفتند. جهت ارزیابی میزان رضایتمندی زناشویی آزمودنی ها از « پرسشنامه رضامندی زناشوی» استفاده شد. آزمودنیها، یکبار در آغاز پژوهش و پیش از اعمال متغیر مستقل (پیش آزمون) و یکبار پس از اتمام دوره آموزشی (پس آزمون) بوسیله پرسشنامه مذکور مورد سنجش قرار گرفتند. پس از جمع آوری داده ها، نمرات رضایتمندی زناشویی آزمودنیها در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون t وابسته مقایسه شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین نمرات آزمودنیها در پیش آزمون و پس آزمون وجود دارد و به این ترتیب آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد شناختی – رفتاری تاثیر مثبتی بر رضایتمندی زناشویی زوجین دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه وضعیت ارتباطی خانواده

پ