پرسشنامه رایگان وضعیت ارتباطی خانواده

تاریخ انتشار : 2 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه وضعیت ارتباطی خانواده

چکیده:

رضایت از زندگی زناشویي اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر سلامت روانی، رفتاری و جسمانی زوجین دارد و كیفیت رابطه زوجین نیز می تواند تاثیرات جدی بر سلامت فرزندان داشته باشد. هدف از انجام پژوهش بررسی میزان اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای زناشویي با رویكرد شناختی – رفتاری بر رضایتمندی زناشویي می باشد. بمنظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر اینكه « آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویكرد شناختی –رفتاری تاثیر مثبتی بر میزان رضایتمندی زناشویي دارد» 6 زوج متاهل به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و در طول دوازده جلسه مورد آموزش قرار گرفتند. جهت ارزیابی میزان رضایتمندی زناشویي آزمودنی ها از « پرسشنامه رضامندی زناشوی» استفاده شد. آزمودنیها، یكبار در آغاز پژوهش و پیش از اعمال متغیر مستقل (پیش آزمون) و یكبار پس از اتمام دوره آموزشی (پس آزمون) بوسیله پرسشنامه مذكور مورد سنجش قرار گرفتند. پس از جمع آوری داده ها، نمرات رضایتمندی زناشویي آزمودنیها در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون t وابسته مقایسه شد. نتایج پژوهش نشان داد كه تفاوت معناداری بین نمرات آزمودنیها در پیش آزمون و پس آزمون وجود دارد و به این ترتیب آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویكرد شناختی – رفتاری تاثیر مثبتی بر رضایتمندی زناشویي زوجین دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه وضعیت ارتباطی خانواده

پ