پرسشنامه رایگان هویت سازمانی کارکنان

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هویت سازمانی کارکنان

در پ‍‍ژوهش حاضر تلاش شد تا وضعیت هویت سازمانی در دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی و رابطه آن با خود-کارآمدی آنها مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش از نوع کمی و با روش پیمایشی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش را کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ در بر­می­گرفت که تعداد آنها در دانشگاه فردوسی ۱۰۲۴ نفر ودر دانشگاه آزاد اسلامی ۷۱۸ نفر بوده است. نمونه­ گیری در این پژوهش به روش تصادفی طبقه ای انجام شد. نمونه به حجم

۲۳۰ نفر از جامعه انتخاب شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه هویت سازمانی آشفورث و مائل

(۱۹۹۲) و خود-کارآمدی عمومی شرر (۱۹۸۲) استفاده شد. پایایی و روایی پرسشنامه هویت سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و نظر اساتید و محققان رشته مدیریت مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه خود-کارآمدی عمومی شرر نیز به روش آلفای کرونباخ و روایی سازه تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های آماری مقایسه میانگین با یک ارزش ثابت، همبستگی پیرسون، مقایسه دو میانگین مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که بین هویت سازمانی و خود-کارآمدی رابطه معناداری وجود ندارد، همچنین دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در این دو مؤلفه با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هویت سازمانی کارکنان