پرسشنامه رایگان مدیریت عبور از مانع

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مدیریت عبور از مانع

سازمان های آموزش و پرورش، به منزله سازمان هایی مهم و مؤثر در جهان امروز و آینده، پیوندی نا گسستنی با رشد و توسعه ی جوامع دارند. مدرسه زیر بنای تغییرات پایدار در جامعه می باشد که قادر است با درک صحیح تغییرات پیرامونی و پرورش مهارت های تفکر خلاق و حل مسئله در دانش آموزان، جامعه را به سمت توسعه و بالندگی رهنمون سازد. بدون شک تغییر و تحولات و فشارهای داخلی و خارجی محیط بر مدیریت این سازمان های آموزشی تاثیر می گذارد. برای موفقیت در چنین شرایطی، برای ایجاد تغییر و تحول در درون سازمان آموزشی، نیاز به عاملی برانگیزاننده و شتاب بخش وجود دارد. انتظار می رود که مدیریت عبور از مانع بتواند در این زمینه نتایج مثبتی در سازمان ایجاد می کند. تعهد کارکنان به سازمان و همگام شدن آنان با اهداف سازمان به افراد در رسیدن به سطوح بالاتر عملکرد کمک می کند. انتظار می رود که این سبک مدیریتی با از سر راه برداشتن مقاومت ها و موانع، کنار گذاشتن وضعیت موجود و ایجاد طرز فکر جدید، درک تازه از توانایی ها و ظرفیت های کارکنان و حمایت از نیروی انسانی باعث اثربخشی سازمانی گردد. این تحقیق به منظور بررسی رابطه مدیریت عبور از مانع با اثربخشی سازمانی مدارس ناحیه چهار مشهد صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق از میان مدیران آموزشی به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. مدیرانی که ویژگی های آنان، مطابق با تعریف عملیاتی ، امکان قرار گرفتن در نمونه تحقیق را داشتند برابر با ۸۵ نفر به دست آمد. در تحقیق حاضر که به روش همبستگی انجام گرفت، برای اندازه گیری متغیرهای فوق از دو پرسشنامه مدیریت عبور از مانع و سلامت سازمانی استفاده شده است. در این تحقیق داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها، جهت تعیین نتایج به دست آمده در باره دو سؤال اصلی و شش سؤال فرعی، با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهم ترین یافته های تحقیق نشان داد که : ۱) بین میزان انطباق رفتار مدیران بر اساس شاخص های مدیریت عبور از مانع با اثربخشی سازمان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ ۲) اثربخشی سازمانی مدارس بر حسب مدیریت عبور از مانع قابل پیش بینی است و بین میزان اثربخشی سازمانی مدارس بر حسب شاخص های مدیریت عبور از مانع رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ ۳) بین مهارت های جدید به عنوان یکی از شاخص های مدیریت عبور از مانع با اثربخشی سازمانی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ ۴) شیوه های توانمند به عنوان یکی از شاخص های مدیریت عبور از مانع نمی تواند در اثربخشی سازمانی سهیم باشد ؛ ۵) تنوع و عدم تشابه به عنوان یکی از شاخص های مدیریت عبور از مانع نمی تواند در اثربخشی سازمانی سهیم باشد؛ ۶) بین ارزش افزوده به عنوان یکی از شاخص های مدیریت عبور از مانع با اثربخشی سازمانی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ ۷) تفاوت معنی داری در میزان نمره کل اثربخشی بر حسب نوع مدرسه (دولتی / غیر دولتی)، وجود ندارد؛ ۸) در میزان نمره کل اثربخشی مدیران با سابقه خدمت بالا و مدیران با سابقه خدمت پایین تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مدیریت عبور از مانع