پرسشنامه رایگان وسواس فکری- عملی مادزلی

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی

این پرسشنامه توسط هاجسون و راچمن ( ۱۹۷۷ ) به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشکلات وسواسی تهیه شده است. این پرسشنامه شامل ۳۰ ماده، نیمی با کلید درست و نیمی با کلید نادرست است و در اعتباریابی اولیه در بیمارستان مادزلی، ۵۰ بیمار وسواسی را از ۵۰ تیمار روان -نژند به خوبی تفکیک کرده است. تحلیل محتوای بعدی پاسخهای ۱۰۰ بیمار، چهار جزء عمده را که منعکس کننده چهار نوع مشکل وسواسی در بیماران بود، مشخص کرد. این چهار جزء عبارتند از: وارسی، تمیزی، کندی و شک وسواسی. البته جزء پنجمی هم بود که میشد آن را نشخوار نامید ولی این جزء تنها روی دو ماده وزن داشت. بنابراین بر اساس تحلیل موارد یادآور شده چهار مقیاس فرعی تشکیل شد. با استفاده از یک روش نمرهگذاری ساده میتوان یک نمره وسواسی کلی و چهار نمره فرعی بدست آورد. اجرای این پرسشنامه بسیار سریع و آسان است. زیرا ۳۰ عبارت تشکیل شده که پاسخ های آن به شکل درست یا نادرست است (هاجسن و رچمن، ۱۹۷۷ ، رچمن و هاجسن، ۱۹۸۰ ). این پرسشنامه علاوه بر یک نمره کلی وسواس گرایی، چهارنمره فرعی برای بازبینی، شستن و تمیز کردن، کندی – تکرار، تردید-دقت به دست میدهد. متاسفانه این پرسشنامه فقط دو پرسش در ارتباط با افکار (وسواس فکری) دارد. همچنین میزان ناتوانی و شدت مشکلات را که در برابر گستردگی آنها قرار دارد، نمیسنجد. با وجود این میتواند بیماران مبتلا به وسواس فکری – عملی را از سایر اشخاص روانرنجور تشخیص دهد. به طور کلی پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی ابزاری مفید و ساده است که میتوان آن را همراه با روشهای معمول سنجش به کار گرفت. این پرسشنامه به ویژه برای ارزیابی تغییرات در نتیجه اجرای درمان مفید است. در پژوهشی با چهل بیمار، هاجسون و راچمن ( ۱۹۹۷ ) نشان داد که نمره کل این پرسشنامه نسبت به تغییرات درمانی حساس است. کلا ثابت شده است که پرسشنامه وسواس فکری -عملی مادزلی ابزار مناسبی برای درمانگران و پژوهشگران در رابطه با پیامد درمانی است. همچنین وسیله خوبی است برای بررسی سبب شناسی، سیر و پیش آگهی انواع مختلف شکایتهای وسواسی (امل کمپ،.( هوکسترا و ویسر، ۱۹۸۵

پایایی و روایی

پایایی و اعتبار آزمون وسواسی مادزلی در مطالعات انجام شده بر روی نمونههای بالینی کشورهای مختلف تائید شده است. به عنوان مثال ساناویو همبستگی بین نمرات کل آزمودنی مادزلی و آزمون

۰ بدست آورد. ضریب پایایی محاسبه شده بین آزمون و آزمون مجدد بالا بوده است / پادوآ  ۷۰ راچمن و هاجسون ۱۹۸۰ به نقش از ترنروبیدل). در ایران استکتی ( ۱۹۷۶ ) پایایی این ) (r=0/89)

کلید نمره گذاری

هرپاسخی که با این کلید همخوانی دارد نمره یک دریافت میکند و در غیراین صورت نمره آن صفر است. حداکثر نمره ها در پایین کلید نمرهگذاری نشان داده شده است. فقط دو پرسش شماره ۲ و ۵ درباره نشخوار فکری هستند و به شکل جداگانه نمرهگذاری نمیشوند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی