پرسشنامه رایگان واکاوی برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه واکاوی برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی

تربیت جنسی از جمله اهداف نظام رسمی آموزش و پرورش است. در این مطالعه که با هدف بررسی وضعیت تربیت جنسی در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی برای پسران  و واکاوی برنامه درسی مغفول در این دوره انجام شده است،   پاسخدهی به سؤالات زیر مورد  توجه بوده است:  ۱) وضع موجود برنامه درسی تربیت جنسی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی تحصیلی در قلمرو مورد پژوهش چگونه است؟ ۲) قلمروهای موضوعی ضروری برای تربیت جنسی متناسب با مخاطبان پژوهش چیست؟   ۳) برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی دانش آموزان در قلمرو مورد پژوهش چیست؟ برای پاسخدهی به سوال نخست،  از مصاحبه نیمه ساختار یافته و واکاوی اسناد موجود در مدارس و نواحی آموزش و پرورش بهره گیری شد.  نتایج به دست آمده از این سؤال حاکی از آن بود که اقدامات آموزش و پرورش پاسخگوی نیازهای دانش آموزان در این دوره نبوده و توجهی کافی در فرایند تربیت جنسی دانش آموزان نشده  است. پاسخدهی به سوال دوم از طریق مرور پژوهش‌های مربوط و استخراج نظر متخصصان انجام شد. در این راستا پس از حصول  موضوعات مهم از منابع علمی، پرسشنامه ای  محقق ساخته تدوین  و در اختیار تعدادی از اعضای هیات علمی گروههای علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره دانشگاه‌های اصفهان و شاهد قرار گرفت تا میزان اهمیت قلمروهای موضوعی موجود در پرسشنامه را تعیین نمایند. سپس برای مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب و با هدف تعیین برنامه درسی مغفول استنتاج مبتنی بر قضاوت پژوهشگر صورت گرفت و مشخص شد فقط به دو قلمرو موضوعی توجه شده است و اکثر قلمروهای موضوعی مغفول مانده بود. بر این اساس توجه نظام برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش به این قلمروهای موضوعی لازم است و باید تمامی عناصر نه گانه برنامه درسی در این زمینه تقویت شوند.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه واکاوی برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی