پرسشنامه رایگان واکاوی برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه واکاوی برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی

تربیت جنسی از جمله اهداف نظام رسمی آموزش و پرورش است. در این مطالعه که با هدف بررسی وضعیت تربیت جنسی در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی برای پسران  و واكاوي برنامه درسي مغفول در این دوره انجام شده است،   پاسخدهی به سؤالات زیر مورد  توجه بوده است:  1) وضع موجود برنامه درسي تربيت جنسي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي تحصيلي در قلمرو مورد پژوهش چگونه است؟ 2) قلمروهاي موضوعي ضروري براي تربيت جنسي متناسب با مخاطبان پژوهش چيست؟   3) برنامه درسي مغفول در تربيت جنسي دانش آموزان در قلمرو مورد پژوهش چيست؟ برای پاسخدهی به سوال نخست،  از مصاحبه نيمه ساختار يافته و واکاوی اسناد موجود در مدارس و نواحی آموزش و پرورش بهره گیری شد.  نتايج به دست آمده از این سؤال حاكي از آن بود كه اقدامات آموزش و پرورش پاسخگوي نيازهاي دانش آموزان در اين دوره نبوده و توجهی کافی در فرایند تربیت جنسي دانش آموزان نشده  است. پاسخدهی به سوال دوم از طریق مرور پژوهش‌هاي مربوط و استخراج نظر متخصصان انجام شد. در این راستا پس از حصول  موضوعات مهم از منابع علمی، پرسشنامه ای  محقق ساخته تدوين  و در اختيار تعدادي از اعضاي هيات علمي گروههای علوم تربيتي، روانشناسي و مشاوره دانشگاه‌هاي اصفهان و شاهد قرار گرفت تا ميزان اهميت قلمروهاي موضوعي موجود در پرسشنامه را تعيين نمايند. سپس برای مقايسه وضع موجود و وضع مطلوب و با هدف تعیین برنامه درسی مغفول استنتاج مبتني بر قضاوت پژوهشگر صورت گرفت و مشخص شد فقط به دو قلمرو موضوعي توجه شده است و اكثر قلمروهاي موضوعي مغفول مانده بود. بر اين اساس توجه نظام برنامه ريزي درسي آموزش و پرورش به اين قلمروهاي موضوعي لازم است و بايد تمامي عناصر نه گانه برنامه درسي در اين زمينه تقويت شوند.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه واکاوی برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی