پرسشنامه رایگان مقیاس رشد اجتماعی واینلند

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند

چکیده : این پژوهش با هدف مقایسه رفتار انطباقی کودکان کم شنوای شدید و کودکان شنوای هم خانواده آنان انجام گرفته است . در این پژوهش تاثیر اختلالات ارتباطی ، تعاملی و عملکرد خانواده در رشد فرآیندهای رفتار انطباقی و رشد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است . جامعه مورد مطالعه مشتمل بر ۴۱ کودک دختر و پسر کم شنوای شدید و ۴۱ کودک دختر و پسر شنوا در دامنه سنی ۴ تا ۸ سال می باشد . آزمودنی ها از نظر جنس ، سن و وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خانواده همسان شده اند . در انجام این پژوهش از مصاحبه ، پرسشنامه و مقیاس رفتار انطباقی و اینلند استفاده شده است . این مقیاس که در سال ۱۹۳۵ توسط ادگاردال تهیه و در سال ۱۹۶۵ تجدید نظر شد ، دارای ۱۱۷ گویه است که به ترتیب هنجار سنی مرتب شده اند و ۸ حوزه رفتار انطباقی را در مورد ارزیابی قرار می دهد . مهارت و خرده مهارت های مورد بررسی عبارتند از : رفتار انطباقی کل ، خودیاری ، خود رهبری ، خود سرگرمی ، تحرک ، ارتباط و اجتماعی شدن

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۱

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند