پرسشنامه رایگان والدگری آلاباما

تاریخ انتشار : 6 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه والدگری آلاباما

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه­ ی وضعیت والدگری در مادران کودکان با نیازهای ویژه و عادی و نقش راهبردهای مقابله ­ای در آن بوده است. به همین منظور تعداد 217 نفر از مادران دارای کودک با نیاز ویژه و از مادران دارای کودک عادی تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری در­دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ ها در این پژوهش عبارت بودند از: پرسش­نامه راهبردهای مقابله­ای لازاروس فولکمن، پرسش نامه والدگری آلاباما. برای آزمون فرضیه­ های اصلی از آزمون ناپارامتریک دو گروه مستقل (Mann-Whitney U) و برای آزمون فرضیه­ های فرعی از همبستگی اسپیرمن استفاده شد. بین میزان راهبرد مقابله­ ای هیجان مدار، سبک والدگری مثبت، میزان بر­خورد با فرزند و میزان تنبیه بدنی در مادران کودک با نیاز ویژه و عادی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.05). و مادران کودک با نیاز ویژه از این مؤلفه­ ها بیش­تر استفاده می­کردند. بین راهبرد مقابله­ ای مسئله مدار و مشارکت مادران رابطه معناداری وجود داشت (P<0.05). در نتیجه، راهبرد­های مقابله­ ای مسئله­ مدار و هیجان­ مدار و مشارکت والدین، نقش به سزایی در والدگری مادران دارای کودک با نیاز­های ویژه دارند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه والدگری آلاباما