پرسشنامه رایگان واقعیت درمانی و شناختی

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه واقعیت درمانی و شناختی

چکیده:

یکی از مفاهیمی که  در چند دهه ی اخیر توجه بسیاری از روانشناسان را به خود جلب نموده است ، بررسی تأثیر شیوه های روان درمانی در کنترل بیماری های جسمی است . از جمله این مداخلات  روان درمانی می توان به رفتار درمانی شناختی _رفتاری به شیوه ی گروهی بر مبتلایان به دیابت است .فرضیات مطرح شده :

  1. واقعیت درمانی در افراد مبتلا به دیابت در مقایسه با درمان شناختی و نیز در مقایسه با گروه کنترل به طور معنا داری تأثیر بیشتری بر سازگاری دارد.

2.واقعیت درمانی در افراد مبتلا به دیابت به طور معنا داری بیش از درمان شناختی _رفتاری و نیز مقایسه با گروه کنترل ، د رافزایش سلامت عمومی مؤثر است .

3.واقعیت درمانی در افراد مبتلا به دیابت به طور معنا داری بیش از درمان شناختی _رفتاری و نیز درمقایسه با گروه کنترل در افزایش تبعیت از درمان مؤثر است .

ابزار مورد استفاده :پرسشنامه های سازکاری بل فرم بزرگ سالان ، سلامت عمومی و چک لیست گزارش  پرستاری بود. آزمودنیها 36 نفر از زنان مبتلا به دیابت بودند که در محدوده ی سنی 20 تا 45 سال با حداقل تحصیلات دیپلم قرار داشتند. نمونه آماری به صورت در دسترس انتخاب شده و به دو گروه آزمایشی تحت آموزش با دو رویکرد واقعیت درمانی و شناختی _ رفتاری و یک گروه کنترل تفکیک شدند. داده های بدست آمده از پیش آزمون و پس آزمون از طریق تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی، تجزیه تحلیل شد . با توجه به نتایح بدست آمده فرضیه بدست آمده فرضیه اول و دوم پژوهش با سطح اطمینان 99 درصد تأیید و فرضیه دوم رد شد .درنهایت قابل استناد است که واقعیت درمانی در افزیش سازگاری و تبعیت از درمان تجویز شده در افراد مبتلا به دیابت اثر گذار است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه واقعیت درمانی و شناختی