پرسشنامه رایگان وابستگی به دیگران

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه وابستگی به دیگران

این پرسشنامه شامل 48 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف بررسی وابستگی به دیگران طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه وابستگی به دیگران

پرسشنامه رایگان وابستگی به دیگران

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه وابستگی به دیگران

این پرسشنامه از 48 سوال تشکیل می شود . ابتدا هریک از آن ها را بخوانید تا بدانید توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند یا خیر . بعد بر حسب این که تا چه اندازه توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند ، یکی از نمرات زیر را در نظر بگیرید .
4= کاملا موافق      3= موافق      2= مخالف      1= کاملا مخالف


1- ترجیح می دهم تنها باشم .
2- وقتی تصمیمی می گیرم ، همیشه مشورت می کنم .
3- بهترین بازده من زمانی است که احساس می کنم دیگران تاییدم می کنند .
4- وقتی مریض می شوم ، دوست ندارم نازم را بکشند .
5- اطاعت کردن را بر دستور دادن ترجیح می دهم .
6- فکر می کنم که اگر مردم بخواهد ، بیشتر از این می توانند برایم کاری انجام دهند .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه وابستگی به دیگران 

 

پرسشنامه رایگان وابستگی به دیگران

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه وابستگی به دیگران

روبرت ام.ای.هرشفیلد، جی.ال.کلرمن، اچ.جی.گوگ، آی.بارت، اس.جی.کورچین، و پی.چودوف
Interpersonal-Dependency Inventory (IDI)
سنجش وابستگی به دیگران
لطفا هر عبارت را بخوانید و مشخص کنید که تاچه حد جزو خصوصیات شما از بعد نگرشها، احساس ها، یا رفتارتان است. سپس با استفاده از بار ارزشی اعداد زیر به آن ها رتبه بدهید.
4= خیلی زیلد از خصوصیات من است .
3= زیاد از خصوصیات من است .
2= تاحدی از خصوصیات من است .
1= از خصوصیات من نیست.


_____ 1. ترجیح می دهم تنها باشم.
_____ 2. همیشه وقتی می خواهم تصمیمی بگیرم، نظر خواهی می کنم .
_____ 3. وقتی نهایت تلاش خودرا می کنم که بدانم از تلاش من قدر دانی می شود.
_____ 4. نمی توانم تحمل کنم که بیماری من اسباب هیاهو و نگرانی شود .
_____ 5. دنباله رو بودن را به رهبر بودن ترجیح می دهم.
_____ 6. معتقدم اگر آدم ها می خواستند، می توانستند خیلی بیشتر برای من مایه بگذارند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه وابستگی به دیگران

 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج