پرسشنامه رایگان وابستگی مشاور به مراجع

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه وابستگی مشاور به مراجع

چکیده : در این پژوهش به بررسی ارتباط بین ً هم وابستگی مشاور – مراجع ً به عنوان متغیر پیش بین و رابطه ی اخلاقی مشاور – مراجع ً به عنوان متغیر ملاک پرداخته شده است . جامعه ی آماری این تحقیق ، مشاوران شاغل در سازمان بهزیستی شهر تهران که حداقل یک سال سابق? مشاروه حضوری دارند، می باشد . نمونه گیری این پژوهش به روش تمام شماری انجام شده و کل جامع? آماری (N=100) جزو نمونه پژوهش می باشند . در این پژوهش از دو پرسشنام? محقق ساخته استفاده شده است . پرسشنام? هم وابستگی مشاور- مراجع براساس پرسشنام? هم وابستگان گمنام طراحی شد و آلفای کرونباخ آن ۸۸/۰ ارزیابی شد . پرسشنام? ارتباط اخلاقی مشاور – مراجع که بر اساس نظامنام? اخلاقی انجمن مشاور? امریکا (ACA) تهیه شده است و آلفای کرونباخ آن ۷۳/۰ بدست آمد . همبستگی میان هم وابستگی مشاور – مراجع و ارتباط اخلاقی مشاور – مراجع در سطح معنا داری ۰۵/۰ برابر با ۲۲۶/۰- ، (P=0/023) برآورد شده است . همچنین همبستگی میان الگوهای رفتاری اعتیاد به ارتباط با مراجع (r= -0/198) و عدم رعایت حد و مرزهای عملی (r = -0/359) در سطح معناداری ۰۵/۰ و خستگی مفرط و فشار عصبی (r= -0/271) در سطح معنا داری ۰۱/۰ ارزیابی شد . میان الگوی رفتاری کنترل مراجع و ارتباط اخلاقی مشاور ـ مراجع همبستگی معنادار بدست نیامد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه وابستگی مشاور به مراجع