پرسشنامه رایگان به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش مدیریت دانش مدیران

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش مدیریت دانش مدیران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر میان به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش مدیریت دانش مدیران دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد و جهت انجام این پژوهش از روش علی _ مقایسه های استفاده گردید . ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش ، پرسشنامه فناوری اطلاعات با ضریب پایایی 94/0 و پرسش نامه مدیریت دانش با ضریب پایایی 87/0 می باشد . همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون (t-test)t استفاده شده است.

نتایج حاصل از تجریه و تحلیل داده ها نشان می دهد که به کارگیری فناوری اطلاعات و نگرش به مدیریت بر دانش تأثیر معناداری ندارد. فناوری اطلاعات دارای چهار مؤلفه رایانه ، نظام اطلاعات، ارتباطات و اتوماسیون اداری است. مدیریت دانش نیز شامل هشت مؤلفه اهداف دانش ، شناسایی دانش ، اکتساب دانش ، توسعه دنش ، اشتراک دانش ، بهره گیری دانش ، نگهداری دانش و ارزیابی دانش می باشد. در بررسی میان هر یک از متغیرها با مؤلفه های فناوری اطلاعات و مؤلفه های مدیریت دانش ، مشاهده گردید که به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش نسبت به مدیریت دانش تأثیر معناداری ندارد. فقط به کارگیری فناوری اطلاعات بر مؤلفه نگرش نسبت به نگهداری دانش تأثیر معنا داری دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش مدیریت دانش مدیران