پرسشنامه رایگان ویژگی های هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگی های هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

این پرسشنامه شامل 29 سوال بوده و با هدف بررسي هوش هيجاني مجرمان زنداني و افراد عادي و رابطه ي آن با سلامت روان طراجی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگی های هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 18 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش هیجانی

این پرسشنامه شامل 89 سوال است. و با هدف تاثير آموزش برخي مولفه‌هاي هوش هيجاني بر رضايت شغلي و بهره‌وري كاركنان شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش هیجانی

این پرسشنامه شامل 86 سوال بوده و با هدف رابطه بين هوش هيجاني و سازگاري زناشويي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش هیجانی

این پرسشنامه شامل 90 سوال بوده و با هدف تاثير گزارش هيجانهاي روزانه و تمرين شناخت هيجانها بر افزايش هوش هيجاني دختران كارشناسي ارشد طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش هیجانی

این پرسشنامه شامل 30 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه هوش هيجاني با و يژگيهاي شخصيتي دانشجويان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش هیجانی

چکیده : هدف اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني و منبع مهار شغلي با رضايت شغلي مي باشد. براي آزمون اين فرضيه از روش تحقيق همبستگي استفاده شد. نمونه پژوهش کل جامعه را در برگرفت که شامل 102 نفر از مديران مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه بودند. فرضيات اين پژوهش بر اساس مدل گلمن (1998) شکل گرفت. براي جمع آوري داده ها از سه پرسشنامه خودگزارش هوش هيجاني شيرينگ، رضايت شغلي اسپکتور و منبع مهار شغلي اسپکتور استفاده شد. نتايج نشان داد که: بين هوش هيجاني و رضايت شغلي رابطه وجود دارد. بين منبع مهار شغلي و رضايت شغلي رابطه وجود دارد. زنان و مردان در خودانگيزي، خودآگاهي، خودکنترلي، و مهارت اجتماعي با يکديگر تفاوتي ندارند. اما زنان نسبت به مردان از هوش هيجاني و همدلي بالاتري برخوردارند. ساير يافته هاي پژوهش نيز نشان داد که افزايش سن با رضايت شغلي رابطه دارد. نتايج بدست آمده فرضيات مورد انتظار را تاييد کرد بنابراين جهت افزايش رضايت شغلي مي توان از مهارت هاي هوش هيجاني در محيط هاي آموزشي و مشاوره اي استفاده کرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 10 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش هیجانی

این پرسشنامه شامل 29 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه هوش هيجاني با منابع استرس و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان سال آخر دانشگاههاي دولتي طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش هیجانی

چکیده:

پژوهش حاضرباهدف مطالعه میزان رابطه بین هوش هیجانی ومنابع قدرت درمدیران مدارس متوسطه شهرستان نیشابور انجام پذیرفته است .جامعه آماری این پژوهش راکلیه مدیران آموزشی دبیرستان های متوسطه شهرستان نیشابور درسال تحصیلی 85-1384به حجم 70نفر مرد وزن تشکیل می دهند که تمامی این افراد بامحقق دراجرای پرسشنامه هوش هیجانی وی سینگر ومنابع قدرت ساموئل سی سرکوهمکاری نموده اند .نمونه تحقیق :شامل کلیه افراد جامعه موردنظرمی باشدوازروش سرشماری درانتخاب نمونه استفاده شده است .

روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی می باشد که به بررسی یک فرضیه اصلی ونه فرضیه فرعی می پردازد .نتایج تحقیق برای فرضیه اصلی نشان داد که :بین هوش هیجانی ومنابع قدرت درمدیران رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد وبرای فرضیه های فرعی شماره 1الی9 نتایج ازمون درسطح(a=0/05)به قرار زیر است :

1-بین خودآگاهی ومنابع قدرت مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.

2-بین خودنظمی ومنابع قدرت مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.

3-بین خودانگیزشی ومنابع قدرت مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.

4-بین همدلی ومنابع قدرت مدیران رابطه معنادارمتوسطی وجوددارد.

5-بین مهارت اجتماعی ومنابع قدرت مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد

6-بین جنسیت وهوش هیجانی ومنابع قدرت رابطه معناداری وجود ندارد .

7-بین سابقه مدیریت مدیران باهوش هیجانی ومنابع قدرت رابطه معناداری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

هوش هیجانی

تراویس .براد بری و جین . گریوز

Emotional Intelligence : by Brad berry & Greaves

ارزیابی واقعی و دقیق مهارتهای هوش هیجانی به اراده شما برای پاسخ دهی دقیق و صادقانه وابسته است . برای این کار باید عمیقا فکر کنید که در وضعیت های مختلف چگونه رفتار می کنید. توجه کنید: وضعیت های مختلف نه در وضعیت هایی که به خوبی از عهده آن ها بر می آیید.

الف. ابتدا از طرز تفکر و رفتار خود در وضعیت های مختلف، در ذهنتان تصویری واضح و شفاف ایجاد کنید.

ب. بعد، صادقانه بگویی که هر چند وقت یکبار یا با چه فراوانی رفتار ذکر شده در سؤال را انجام می دهید.

برای هر یک از عبارات زیر، بر اساس تعداد دفعاتی که برایتان پیش می آید ئر خانه مربوط به آن علامت ضربدر بزنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج