پرسشنامه رایگان ویژگی های هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگی های هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

این پرسشنامه شامل ۲۹ سوال بوده و با هدف بررسی هوش هیجانی مجرمان زندانی و افراد عادی و رابطه ی آن با سلامت روان طراجی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگی های هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 18 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش هیجانی

این پرسشنامه شامل ۸۹ سوال است. و با هدف تاثیر آموزش برخی مولفه‌های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و بهره‌وری کارکنان شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش هیجانی

این پرسشنامه شامل ۸۶ سوال بوده و با هدف رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری زناشویی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش هیجانی

این پرسشنامه شامل ۹۰ سوال بوده و با هدف تاثیر گزارش هیجانهای روزانه و تمرین شناخت هیجانها بر افزایش هوش هیجانی دختران کارشناسی ارشد طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۹

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش هیجانی

این پرسشنامه شامل ۳۰ سوال بوده و با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با و یژگیهای شخصیتی دانشجویان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش هیجانی

چکیده : هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و منبع مهار شغلی با رضایت شغلی می باشد. برای آزمون این فرضیه از روش تحقیق همبستگی استفاده شد. نمونه پژوهش کل جامعه را در برگرفت که شامل ۱۰۲ نفر از مدیران مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بودند. فرضیات این پژوهش بر اساس مدل گلمن (۱۹۹۸) شکل گرفت. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه خودگزارش هوش هیجانی شیرینگ، رضایت شغلی اسپکتور و منبع مهار شغلی اسپکتور استفاده شد. نتایج نشان داد که: بین هوش هیجانی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. بین منبع مهار شغلی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. زنان و مردان در خودانگیزی، خودآگاهی، خودکنترلی، و مهارت اجتماعی با یکدیگر تفاوتی ندارند. اما زنان نسبت به مردان از هوش هیجانی و همدلی بالاتری برخوردارند. سایر یافته های پژوهش نیز نشان داد که افزایش سن با رضایت شغلی رابطه دارد. نتایج بدست آمده فرضیات مورد انتظار را تایید کرد بنابراین جهت افزایش رضایت شغلی می توان از مهارت های هوش هیجانی در محیط های آموزشی و مشاوره ای استفاده کرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 10 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش هیجانی

این پرسشنامه شامل ۲۹ سوال بوده و با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با منابع استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال آخر دانشگاههای دولتی طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش هیجانی

چکیده:

پژوهش حاضرباهدف مطالعه میزان رابطه بین هوش هیجانی ومنابع قدرت درمدیران مدارس متوسطه شهرستان نیشابور انجام پذیرفته است .جامعه آماری این پژوهش راکلیه مدیران آموزشی دبیرستان های متوسطه شهرستان نیشابور درسال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴به حجم ۷۰نفر مرد وزن تشکیل می دهند که تمامی این افراد بامحقق دراجرای پرسشنامه هوش هیجانی وی سینگر ومنابع قدرت ساموئل سی سرکوهمکاری نموده اند .نمونه تحقیق :شامل کلیه افراد جامعه موردنظرمی باشدوازروش سرشماری درانتخاب نمونه استفاده شده است .

روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی می باشد که به بررسی یک فرضیه اصلی ونه فرضیه فرعی می پردازد .نتایج تحقیق برای فرضیه اصلی نشان داد که :بین هوش هیجانی ومنابع قدرت درمدیران رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد وبرای فرضیه های فرعی شماره ۱الی۹ نتایج ازمون درسطح(a=0/05)به قرار زیر است :

۱-بین خودآگاهی ومنابع قدرت مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.

۲-بین خودنظمی ومنابع قدرت مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.

۳-بین خودانگیزشی ومنابع قدرت مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.

۴-بین همدلی ومنابع قدرت مدیران رابطه معنادارمتوسطی وجوددارد.

۵-بین مهارت اجتماعی ومنابع قدرت مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد

۶-بین جنسیت وهوش هیجانی ومنابع قدرت رابطه معناداری وجود ندارد .

۷-بین سابقه مدیریت مدیران باهوش هیجانی ومنابع قدرت رابطه معناداری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

هوش هیجانی

تراویس .براد بری و جین . گریوز

Emotional Intelligence : by Brad berry & Greaves

ارزیابی واقعی و دقیق مهارتهای هوش هیجانی به اراده شما برای پاسخ دهی دقیق و صادقانه وابسته است . برای این کار باید عمیقا فکر کنید که در وضعیت های مختلف چگونه رفتار می کنید. توجه کنید: وضعیت های مختلف نه در وضعیت هایی که به خوبی از عهده آن ها بر می آیید.

الف. ابتدا از طرز تفکر و رفتار خود در وضعیت های مختلف، در ذهنتان تصویری واضح و شفاف ایجاد کنید.

ب. بعد، صادقانه بگویی که هر چند وقت یکبار یا با چه فراوانی رفتار ذکر شده در سؤال را انجام می دهید.

برای هر یک از عبارات زیر، بر اساس تعداد دفعاتی که برایتان پیش می آید ئر خانه مربوط به آن علامت ضربدر بزنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج