پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 18

تاریخ انتشار : 17 ژانویه 2016

banner-questionnaire

هوش هیجانی دیویس آزمون 18


تنظیم هیجان های دیگران
آزمون عملکردی
مارک دیویس
18th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از موارد زیر موقعیتی را توصیف می کند که ممکن است در آن فرد دیگری هیجانی را تجربه می کند. بعد از هر توصیف، از شما خواسته می شود که موثرترین روش یا روش ها برای تنظیم هیجان را مشخص کنید. در بعضی موارد تنها یک پاسخ می تواند موثر باشد .در بعضی موارد دیگر ممکن است دو پاسخ یا بیشتر وجود داشته باشد . لذا دور پاسخ یا پاسخ هایی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .


1. یکی از دوستانتان پیش شما می آید و از مشکلی که دارد اظهار ناراحتی می کند. کدام روش یا روش های زیر در کاهش اضطراب و ناراحتی او موثر خواهد بود؟
a. به او چند و اندرز می دهید و می گویید که مشکلش را چگونه حل کند.
b. بدون هیچ احساسی به او گوش می دهید.
c. به او گوش می دهید و ترغیبش می کنید بیشتر حرف بزند.
d. به او می گویید همه چیز مرتب خواهد شد .

2. یکی از همکارانتان از چند روز پیش غمگین و افسرده است. کدام روش یا روش های زیر در کاهش بهتر کردن حال او موثر خواهد بود؟
a. از او می پرسید که چرا غمگین است.
b. به او می گویید که از غم و غصه بیرون بیاید.
c. متقاعد[ش] می کنید که همراه شما، کار یا فعالیتی را که دوست دارد شروع کند.
d. برای او از زمانی تعریف می کنید که خودتان افسرده بودید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 18