پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 15

تاریخ انتشار : 17 ژانویه 2016

banner-questionnaire

هوش هیجانی دیویس آزمون 15


تنظیم هیجان های خود
آزمون عملکردی
مارک دیویس
15th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از موارد زیر موقعیتی را توصیف می کند که ممکن است در آن قرار بگیرید، موقعیتی که در آن هیجانی را تجربه می کنید. بعد از هر توصیف، از شنا خواسته می شود که موثرترین شیوه یا شیوه های تنظیم هیجان خود را مشخص کنید. در بعضی موارد تنها یک پاسخ می تواند موثر باشد .در بعضی موارد دیگر ممکن است دو پاسخ یا بیشتر وجود داشته باشد . لذا دور پاسخ یا پاسخ هایی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .1. در اداره ، مهلتی که برای انجام دادن کاری مهم تعیین شده بود، درحال پایان یافتن است و شما تنش و اضطراب بسیار زیادی را احساس می کنید. کدام روش یا روش های زیر برای کاهش اضطراب شما موثر خواهد بود؟
a. ورزش
b. ساعات بیشتر کار
c. تفکر بیشتر
d. سرگرم شدن به چیزی

2. از دست یکی از اعضای خانواده خود عصبانی هستید، زیرا درباره شما چیزی گفته است. کدام روش یا روش های زیر برای کاهش عصبانیت شما موثر خواهد بود ؟
a. داد زدن بر سر او برای خالی کردن خشم خود
b. وادار کردن او به معذرت خواهی از شما.
c. تفکر درباره علت حرف او.
d. تجسم کردن فهرستی از ویژگی های خوب او .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 15