پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 12

تاریخ انتشار : 17 ژانویه 2016

banner-questionnaire

هوش هیجانی دیویس آزمون 12

درک عواقب هیجان های دیگران
آزمون عملکردی
مارک دیویس
12th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از موارد زیر وضعیتی را شرح می دهد که در آن، کسی که او را می شناسید احساسی را تجربه می کند. بعد از تشریح هر وضعیت، از شما خواسته می شود که امکان پذیر ترین اثر، یا آثار آم احساس را روی آن فرد نشان دهید. در بعضی موارد دیگر بیش از یک اثر امکان پذیر است لذا دور پاسخی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .


1. دوستی دارید که نسبت به برادرش شدیدا احساس خشم می کند. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. افزایش خوش بینی
b. تعامل کمتر با برادر
c. زودخشمی بیشتر [ زود رنجی بیشتر]
d. عملکرد بهتر در محیط کار

2. رئیستان تمام هفته اخلاق خوبی داشته است. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. احتمال قبولی افزایش حقوق شما
b. ایرادگیری بیشتر از اشتباهات کارمندان
c. تحمل بیشتر در مقابل خروج زودتر از وقت کارمندان از سازمان
d. سختگیری کمتر

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 12