پرسشنامه رایگان هوش معنوی مديران

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش معنوی مديران

سازمانهاي آموزشي موضوع چالش هاي فراواني هستند كه بايد پاسخگوي آنها باشند رهبران آموزشي به عنوان تصميم گيرندگان همواره بايد قادر باشند از توانمنديهاي گوناگون از جمله توانايي هاي معنوي خود در حل مسائل و تصميم گيريها استفاده نمايند. معنويت و هوش معنوي مقوله اي رو به رشد در عرصه ي توسعه ي سازمان مي باشد. با توجه به شكاف موجود در عرصه ي پژوهش هاي مربوط به پيوند معنويت و تصميم گيري ، پژوهش حاضر با هدف بررسي رايطه ي سبك هاي عمومي تصميم گيري و هوش معنوي مديران دانشگاههاي فردوسي و علوم پزشكي مشهد انجام شد. روش بررسي توصيفي از نوع همبستگي بود.جامعه آماري شامل كليه مديران ادارات دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي و دانشكده هاي علوم انساني (الهيات، ادبيات، تربيت بدني، علوم اداري و علوم تربيتي) دانشگاه فردوسي مشهد بود.به دليل پايين بودن جامعه آماري نمونه گيري به شكل سر شماري انجام گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 24سوالي هوش معنوي كينگ و پرسشنامه 25 سوالي سبكهاي عمومي اسكات و بروس بود.كه هر دو توسط مديران تكميل شد. براي تعيين پايايي پرسشنامه ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد.پس از تجزيه و تحليل بوسيله نرم افزار(spss 16) ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه هوش معنوي 0/90 و براي پرسشنامه ي سبك هاي عمومي تصميم گيري 0/84 به دست آمد. بنابراين پايايي پرسشنامه ها تایید گرديد. پس از گردآوري داده ها به منظور تجزيه و تحليل آماري از روش هاي آماري توصيفي همبستگي پيرسون و آزمون هاي آماري مقايسه دو ميانگين مستقل ،خي دو، تحليل واريانس يك راهه و چند متغيري استفاده شد.نتيجه پژوهش نشان دا د.بين هوش معنوي مديران با سبك تصميم گيري عقلاني رابطه مستقيم و معنی داري وجود دارد. همچنين ميزان هوش معنوي مديران در حد متوسط رو به بالا بوده و سبك غالب تصميم گيري آنها عقلاني بود. از ديگر نتايج پژوهش اين بود كه بين هوش معنوي زنان و مردان، هوش معنوي در گروههاي مختلف سني ، هوش معنوي در سطوح سني مختلف و همجنين سنوات خدمت مختلف ،رابطه معني داري يافت نشد.بين سبك تصميم گيري زنان و مردان در سبك اجتنابي رابطه معني داري يافت شد. اما بين سبكهاي تصميم گيري در گروههاي مختلف سني ، در سطوح تحصيلي و همچنين سنوات خدمت مختلف ، رابطه معنی داري يافت نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش معنوی مديران