پرسشنامه رایگان هوش معنوی مدیران

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش معنوی مدیران

سازمانهای آموزشی موضوع چالش های فراوانی هستند که باید پاسخگوی آنها باشند رهبران آموزشی به عنوان تصمیم گیرندگان همواره باید قادر باشند از توانمندیهای گوناگون از جمله توانایی های معنوی خود در حل مسائل و تصمیم گیریها استفاده نمایند. معنویت و هوش معنوی مقوله ای رو به رشد در عرصه ی توسعه ی سازمان می باشد. با توجه به شکاف موجود در عرصه ی پژوهش های مربوط به پیوند معنویت و تصمیم گیری ، پژوهش حاضر با هدف بررسی رایطه ی سبک های عمومی تصمیم گیری و هوش معنوی مدیران دانشگاههای فردوسی و علوم پزشکی مشهد انجام شد. روش بررسی توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری شامل کلیه مدیران ادارات دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده های علوم انسانی (الهیات، ادبیات، تربیت بدنی، علوم اداری و علوم تربیتی) دانشگاه فردوسی مشهد بود.به دلیل پایین بودن جامعه آماری نمونه گیری به شکل سر شماری انجام گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ۲۴سوالی هوش معنوی کینگ و پرسشنامه ۲۵ سوالی سبکهای عمومی اسکات و بروس بود.که هر دو توسط مدیران تکمیل شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.پس از تجزیه و تحلیل بوسیله نرم افزار(spss 16) ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش معنوی ۰/۹۰ و برای پرسشنامه ی سبک های عمومی تصمیم گیری ۰/۸۴ به دست آمد. بنابراین پایایی پرسشنامه ها تایید گردید. پس از گردآوری داده ها به منظور تجزیه و تحلیل آماری از روش های آماری توصیفی همبستگی پیرسون و آزمون های آماری مقایسه دو میانگین مستقل ،خی دو، تحلیل واریانس یک راهه و چند متغیری استفاده شد.نتیجه پژوهش نشان دا د.بین هوش معنوی مدیران با سبک تصمیم گیری عقلانی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین میزان هوش معنوی مدیران در حد متوسط رو به بالا بوده و سبک غالب تصمیم گیری آنها عقلانی بود. از دیگر نتایج پژوهش این بود که بین هوش معنوی زنان و مردان، هوش معنوی در گروههای مختلف سنی ، هوش معنوی در سطوح سنی مختلف و همجنین سنوات خدمت مختلف ،رابطه معنی داری یافت نشد.بین سبک تصمیم گیری زنان و مردان در سبک اجتنابی رابطه معنی داری یافت شد. اما بین سبکهای تصمیم گیری در گروههای مختلف سنی ، در سطوح تحصیلی و همچنین سنوات خدمت مختلف ، رابطه معنی داری یافت نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش معنوی مدیران