پرسشنامه رایگان هشیاری فراگیر فریبرگ(FMI)

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هشیاری فراگیر فریبرگ(FMI)

چکیده:

به رغم پیشرفت های شایان توجهی که در مداخلات درمانی مربوط به افسردگی صورت گرفته است ، همچنان با شیوع بالا، عود مکرر دوره ها و مزمن شدن اختلال افسردگی مواجه هستیم ؛ نکته ای که به نابسنده بودن مداخلات درمانی موجود و نیاز به معرفی درمان های جدید، با اثر بخشی و دوام بیشتر اشاره داردتا چالش های پیش روی درمان های افسردگی را با توجه به هزینه های انسانی و اجتماعی آن، هدف قرار دهند.

رفتار درمانی دیالکتیکی(DBT) یک رویکرد درمانی جدید مرکب از اصول درمان های شناختی رفتاری و فلسفه شرقی می باشدکه در ابتدا برای درمان اختلال شخصیت مرزی ابداع شده و علاوه بر این اختلال ، در دامنه نسبتاً وسیعی از اختلالات ، از جمله افسردگی مورد مطالعه قرار گرفته و اثر بخشی آن نشان داده  شده است. با این حال ، هنوز در ایران شواهدی در زمینه اثر بخشی این شیوه در درمان افسردگی وجود ندارد. لذا این مطالعه، اثر بخشی گروه درمانی DBT را در درمان افسردگی از طریق بهبود مؤلفه های هشیاری فراگیر ، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی، در یک جمعیت ایرانی ، بررسی کرده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه فردوسی و دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های علوم پزشکی مشهد، تشکیل می دهند. با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک(BDI)، تعداد بیست نفر از دانشجویان دارای نشانه های افسردگی شناسایی شده که به طور تصادفی در گروه های آزمایش ( رفتر درمانی دیالکتیکی) و فهرست انتظار قرار گرفتند.دیگر ابزارهای پژوهشی مورد استفاده ، عبارتند از :پرسشنامه هشیاری فراگیر فریبرگ(FMI) مقیاس تحمل پریشانی(DTS) و مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی(DERS) که از آن ها برای سنجش تغییرات آزمودنی ها بعد از درمان ، در مقایسه با قبل از درمان استفاده شد. نتایج این مطالعه حاکی از اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی در درمان نشانه های افسردگی ،‌افزایش معنادار در شاخص های هشیاری فراگیر و تحمل پریشانی بود. با این حال آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با لیست انتظار در شاخص دشواری های تنظیم هیجانی ، کاهش معناداری را نشان ندادند. بهبودی های مشاهده شده در آزمودنی های گروه آزمایش در ارزیابی پیگیر یک ماهه ، حفظ شده بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هشیاری فراگیر فریبرگ(FMI)