پرسشنامه رایگان بررسی نیاز های اطلاعاتی مدیران سازمان تامین اجتماعی

تاریخ انتشار : 2 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی نیاز های اطلاعاتی مدیران سازمان تامین اجتماعی

تحقیق حاضر به روش پیمایشی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شعب پنجگانه مشهد و ستاد اداره کل استان خراسان را بررسی کرده است. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه از 223 نفر از کارکنان در سه سطح مدیریتی عالی، میانی و عملیاتی نمونه آماری تحقیق گردآوری شد. به منظور پاسخ به سوال های تحقیق و تحلیل استنباطی داده ها از آمار توصیفی و آزمون کای اسکور و در موارد لزوم از آزمون های همبستگی استفاده شد که نتایج زیر به دست آمد:

 1. بین نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سطوح سه گانه مدیریت تفاوت وجود دارد.

2. بین نیازهای اطلاعاتی کارکنان صفي و ستادي هیچگونه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 3. سطوح سه گانه مدیریت در استفاده از منابع اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی با یکدیگر تفاوتی ندارند.

 4. آن دسته از کارکنان سازمان تامین اجتماعی که دارای مراجعان بیشتری می باشند نسبت به سایر کارکنان دارای نیازهای اطلاعاتی بیشتری هستند.

 5. کارکنان واحدهای شغلی مختلف نیازهای اطلاعاتی متفاوتی دارند ولی نیازهای اطلاعاتی خود را از منابع اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی واحدی تامین می کند.

6. کارکنان سازمان تامین اجتماعی شعب پنجگانه مشهد و ستاد اداره کل استان خراسان در پیوند با نیاز اطلاعاتی و منابع کسب اطلاعات مشکلاتی همچون نداشتن وقت به دلیل فشار کاری، فقدان مرکز اطلاع رسانی و عدم دسترسی به آمارهای دقیق را در سطوح سه گانه مدیریتی از مهمترین مشکلات خود عنوان نموده اند.

7. اطلاعات مدیران ارشد در مورد نیازهای اطلاعاتی کارکنان زیردستشان متناسب با نیازهای واقعی آنان نمی باشد.

8. از نظر کارکنان جامعه آماری بهره گیری از رایانه در رفع نیازهای اطلاعاتی آنان نقش تعیين کننده ای داشته است. در پایان پیشنهاداتی برای بهره گیری از الگوی بکار گرفته شده در این تحقیق در جهت ارضاء نیازهای اطلاعاتی و ارتقاء سطح آگاهی و بالا بردن کارائی و بهروزی کارکنان سازمان تامین اجتماعی و تعمیم آن به سایر استان ها ارائه شده است. تاسیس مرکز اطلاع رسانی در ادارات کل تامین اجتماعی هر استان و تشکیل کارگاه ها ی آموزشی مدیریت دانش برای سطوح سه گانه مدیران به لحاظ آشنايی آنان با نیاز های اطلاعاتی کارکنان و ارتباط با سایر سازمان ها و ادارات هم عرض در جهت تبادل افکار و عقاید و نتیجتا بهره وری سازمانی توصیه شده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی نیاز های اطلاعاتی مدیران سازمان تامین اجتماعی