پرسشنامه رایگان نیازهای آموزشی مربیان طرح میثاق بسیج

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نیازهای آموزشی مربیان طرح میثاق بسیج

چکیده:

هنگامی که ضرورت استفاده مطلوب از منابع و امکانات محدود و دستیابی به حداکثر بهره وری مطرح می گردد برنامه ریزی جایگاه ویژه ای پیدا می کند و از آنجا که برای برنامه ریزی اصولی و واقع بینانه ، اطلاعات مطمئن ، جامع و صحیح مورد نیاز می باشد، فرآیند نیاز سنجی آموزش بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد .( زرین مهر -1377 چکیده)

هدف اصلی انجام این پژوهش تعیین نیازهای آموزشی مربیان طرح میثاق (5) در سراسر استان خراسان می باشد طی این پژوهش به این سوالات پاسخ داده شده است :

1-     نیازهای آموزشی مربیان برحسب مدرک تحصیلی (به ترتیب اولویت ) چیست ؟

2-     نیازهای آموزشی مربیان برحسب مناطق مختلف (به ترتیب اولویت) چیست؟

3-     نیازهای آموزشی مربیان بر حسب جنسیت ( به ترتیب اولویت) چیست؟

4-     نیاز های آموزشی مربیان برحسب موضوع تدریس (کلاس) کدام است؟

برای انجام این تحقیق از روش زمینه یابی استفاده شده است و با استفاده از تکنیک دلفی ،ابتدا پرسشنامه بازپاسخی تهیه و در اختیار 60 نفر از مربیان کارشناس ودست اندر کار طرح قرار گرفت (که افراد نمونه بصورت تعمدی انتخاب شدند) لازم به ذکر است از مجموع 60 پرسشنامه تعداد22 پرسشنامه وصول گردید . دراین پرسشنامه از مربیان خواسته شد تا حداقل فهرست 5 نیاز آموزشی را برحسب اولویت ذکر نمایند . پس از جمع آوری پرسشنامه اولیه ، پرسشنامه نهایی با21 سوال بسته پاسخ و یک سوال با ز پاسخ تدوین گردید و پرسشنامه هایی در اختیار افراد نمونه که تعداد 300/2 نفر بودند قرار گرفت . از مجموعه پرسشنامه ها ی ارسال شده تعداد 362 پرسشنامه واصل گردید.

پس از جمع آوری پرسشنامه ها و تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار spss، نتایج کل زیر حاصل گردید.

1-     بهره گیری از وسایل و امکانات کمک آموزشی  با میانگین 766/6 بعنوان اولین اولویت کیه مربیان معرفی شده است.

2-     کامپیوتر و شیوه بهره گیری از آن با میانگین 677/6 دومین اولویت نیازها اعلام گردیده است.

3-     شیوه ها ی آموزشی اصول عقاید سومین اولویت نیازها به خود اختصاص داده است که میانگین آن برابر با 438/6 می باشد.

4-     شیوه ها ی آموزش مهارتهای شغلی با میانگین 320/6 در اولویت چهارم نیازها است .

5-     میانگین 313/6 «مشاوره و راهنمایی » را در ردیف پنجم قرار داده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نیازهای آموزشی مربیان طرح میثاق بسیج