پرسشنامه رایگان بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی

چکیده:

بر طبق گلایه های بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران تعلیم و تربیت از عدم کیفیت آموزشی دانشگاهها و مرتبط دانستن این موضوع با عدم تامین نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی، پژوهشگر را بر آن داشت به منظور تعیين نیازمندیهای آموزشی از طریق تحقیق زمینه یابی به توصیف،تعيين و کشف نیاز آموزشی آنان اقدام نماید.هدف اساسی از انجام پژوهش تعیين نیازمندیهای آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. تعیين نیازهای آموزشی گروههای چهارگانه (علوم انسانی، علوم پایه، علوم کشاورزی و دامپروری، علوم فنی و مهندسی)، تعيین نیازهای آموزشی مرتبه های علمی مختلف اعم از مربی آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار، و استاد و تعيین نیازهای آموزشی هر گروه همراه با رتبه اعضاء هیات علمی همان گروه، از سوالات تحقیق این پژوهش هستند.با استفاده از روش تحقیق زمینه یابی، نسبت به تنظیم دو پرسشنامه از طریق روش دلفی اقدام گردید. پرسشنامه اولیه برای صد نفر از اعضاء هیات علمی که معرف جامعه بودند ارسال شد. در این پرسشنامه از یک سوال باز پاسخ استفاده شده و از افراد خواسته شد نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی را بدون توجه به گرایش و تخصص حداقل در پنج ردیف نام برند. پس از ارسال صد پرسشنامه به گروهای چهارگانه (هر گروه 25 نفر) تعداد 91 پرسشنامه واصل گردید. از ماحصل این پرسشنامه ها یک پرسشنامه حاوی 20 سوال بسته پاسخ و یک سوال باز پاسخ تهیه گردید. پس از ارسال پرسشنامه به کل جامعه (610نفر) قریب به 233 پرسشنامه تکمیل شده عودت داده شده، تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار SPSS انجام که برخی از نتایج به شرح ذیل آمده است:1-  اولویت نیازهای آموزشی گروهای علوم پایه، علوم کشاورزی و دامپروری، علوم فنی و مهندسی دست یافتن به شبکه های اطلاع رسانی INTERNET، E-MAIL مشخص شده است.2-  اولویت نیازهای آموزشی گروه علوم انسانی، روش تدریس با تاکید بر آموزش دانشگاهی و استفاده از شبکه اطلاع رسانی INTERNET به منظور تحقیق و پژوهشهای تعيین شده است.3-  اولویت نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی در مرتبه های مختلف علمی آشنا شدن با شبکه های اطلاع رسانی INTERNET، E-MAIL مشخص شده است.

اولین اولویت نیازمندی آموزشی اساتید در سطح دانشگاه، روش تدریس با تاکید بر آموزش دانشگاهی قید شده است.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی