پرسشنامه رایگان نگرش سنج

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نگرش سنج

این پرسشنامه شامل 20 سوال بوده و با هدف مقايسه تاثير روشهاي يادگيري مشاركتي و سنتي بر پيشرفت تحصيلي و نگرش به يادگيري در درس رياضي دانش‌آموزان سال دوم راهنمايي طراحی شده  است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نگرش سنج

پرسشنامه رایگان نگرش سنج

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نگرش سنج

چکیده : هدف از انجام پژوهش حاضر مقايسه تاثير آموزش به شيوه مشارکتي و سنتي بر پيشرفت تحصيلي و نگرش به يادگيري در درس زبان انگليسي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي است. ابزارهاي اندازه گيري بکار رفته شامل آموزش محقق ساخته پيشرفت تحصيلي بر اساس مطالب درس زبان انگليسي و پرسشنامه نگرش سنج است. نتايج نشان دادند که پيشرفت تحصيلي گروه آزمايشي با شيوه مشارکتي آموزش ديده بودند، نسبت به گروه گواه که به روش سنتي مورد آزمايش قرار گرفته بودند، بيشتر بوده و تقاوت بين ميانگين ها معنادار بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نگرش سنج

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج