پرسشنامه رایگان نگرش سنج

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نگرش سنج

این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال بوده و با هدف مقایسه تاثیر روشهای یادگیری مشارکتی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری در درس ریاضی دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی طراحی شده  است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نگرش سنج

پرسشنامه رایگان نگرش سنج

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نگرش سنج

چکیده : هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تاثیر آموزش به شیوه مشارکتی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری در درس زبان انگلیسی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی است. ابزارهای اندازه گیری بکار رفته شامل آموزش محقق ساخته پیشرفت تحصیلی بر اساس مطالب درس زبان انگلیسی و پرسشنامه نگرش سنج است. نتایج نشان دادند که پیشرفت تحصیلی گروه آزمایشی با شیوه مشارکتی آموزش دیده بودند، نسبت به گروه گواه که به روش سنتی مورد آزمایش قرار گرفته بودند، بیشتر بوده و تقاوت بین میانگین ها معنادار بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نگرش سنج

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج